Виховна діяльність

Виховна діяльность кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна спрямована на створення середовища для реалізації творчого потенціалу майбутніх учителів, визначення індивідуального шляху духовно-морального розвитку студентів, їхнього педагогічного зростання.

Виховна діяльність кафедри зорганізовується відповідно до Положення про організацію виховної роботи в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Згідно з Положенням, виховна діяльність кафедри передбачає реалізацію таких завдань:

 • забезпечення умов для самореалізації особистості, розвитку творчих здібностей майбутніх учителів;
 • виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції;
 • створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування, виявлення його потенційних лідерів;
 • культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, толерантності, поваги до жінки, любові до рідної землі;
 • спонукання студентів університету до активної протидії проявам аморальності, правопорушенням, бездуховності, антигромадській діяльності;
 • формування у суспільній свідомості переконань щодо переваг здорового способу життя, тренду соціально активної, фізично здорової та духовно розвиненої особистості;
 • плекання поваги до своєї alma mater, дотримання і розвиток демократичних та академічних традицій вищого навчального закладу.

Організаційна структура виховної роботи, її зміст та форми ґрунтуються на принципах:

 • демократизму;
 • добровільності, законності та відкритості;
 • гуманізації та встановлення партнерської взаємодії між суб’єктами виховного процесу;
 • орієнтації на виховання творчих здібностей, професійно-особистісних якостей, соціальної активності та громадянсько-патріотичної свідомості майбутніх фахівців;
 • активності, самодіяльності та творчої ініціативи;
 • послідовності та системності;
 • диференціації та індивідуалізації виховного процесу;
 • природовідповідності.

Суттєвою особливістю виховної діяльності кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна є її адекватність цілям, змісту та структурі самої педагогічної діяльності. Відбувається практична реалізація завдань вищої педагогічної школи: розкриття особистісного потенціалу майбутніх учителів, розвиток комунікативних здібностей, креативності, уміння планувати, організовувати свою діяльність та діяльність інших.

Виховна діяльність кафедри поєднує індивідуальний підхід із колективною, творчою діяльністю, яка має особистісну та громадську значущість. З метою створення умов для формування і розвитку професіональної культури майбутніх учителів, їх гармонійного духовного розвитку викладацький колектив кафедри проводить особистісне консультування, що сприяє самопізнанню та самореалізації студентів. Використання викладачами технологій співробітництва дозволяє створити умови для зрощування самосвідомості, відповідальності, толерантності, поваги та самоповаги, розвитку позиції життєтворення.

Кафедрою ініційовано проведення виховних заходів, які спрямовані на розвиток професійної культури майбутнього вчителя:

 • педагогічний вернісаж "Хочу бути хорошим учителем";
 • турнір "Сходинка до педагогічної майстерності";
 • діалог старшокурсників з першокурсниками "Гортаючи сторінки "Педагогічної поеми";
 • діалог студентів ІІІ курсу з другокурсниками за книгою В. О. Сухомлинського "Серце віддаю дітям".

Проведення вищеназваних заходів стало доброю традицією та підґрунтям для вшанування пам’яті видатних педагогів.

При кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна функціонує студентський клуб педагогічного краєзнавства та клуб педагогічної творчості, у рамках діяльності яких студенти проводять наукові розвідки, турніри та тренінги, фестивалі педагогічної майстерності. Професорсько-викладацьким складом кафедри традиційно зорганізовуються виїзні екскурсії до Павлишської ЗОШ імені В.О. Сухомлинського, педагогічно-меморіального музею А.С. Макаренка.

Плідно працюють при кафедрі науково-педагогічні комплекси: "Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна – Полтавський літературно-меморіальний музей В.Г. Короленка", "Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна – Полтавська мала академія мистецтв імені Р. Кириченко".

До вагомих здобутків кафедри варто віднести реалізацію молодіжного проекту "Школа місцевого та студентського самоврядування "Лідер майбутнього" (науковий консультант – д.п.н., проф, декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка – М.В. Гриньова; співорганізатор проекту – к.п.н., доцент, заступник декана природничого факультету з наукової роботи, голова Ради молодих учених України – Ю.П. Кращенко).

Діяльність молодіжного проекту спрямована на розвиток лідерських якостей молоді, ораторських здібностей, уміння працювати в команді. Цікавим та захоплюючим є навчання слухачів Школи: лекції, семінари, тренінги, екскурсія до Верховної Ради України, стажування в структурних підрозділах міськвиконкому, ділова гра з написання молодіжних проектів. Протягом восьми місяців слухачі Школи беруть участь у семінарах та тренінгах з лідерства, роботи в команді, діяльності місцевого та студентського самоврядування, діловодства, конфлікт-менеджменту, ораторської майстерності, проектної діяльності, фандрайзингу.

Відзначимо партнерську участь професорсько-викладацького колективу в організації та проведенні міських проектів та програм: благодійного студентського балу "Допомогти так легко", церемонії нагородження переможців конкурсу "Молодь року", загальноміського флешмобу "Молодь обирає здоров'я", всеукраїнської благодійної акції "Серце до серця".

Професором Гриньовою М.В. ініційовано проведення церемонії, присвяченої підведенню підсумків навчального року та відзначення студентів-активістів "Гордість природничого". Претенденти церемонії відзначаються нагородами різних рівнів: подяками Полтавської обласної ради, подяками міського голови, грамотами Керуючого Полтавською Єпархією Високопреосвященнішого Филипа, Митрополита Полтавського і Миргородського, почесними грамотами Октябрської районної у м. Полтаві ради, грамотами декана природничого факультету.

Традиційно професорсько-викладацький склад кафедри долучається до організації факультетських культурно-дозвіллєвих заходів:

 • щорічної виставки композицій з природного матеріалу "Засяяла в осінніх барвах Полтавщина";
 • презентації груп І курсу "Осінній дебют";
 • Дня студентського самоврядування;
 • культурно-мистецького заходу "Посвята жінці";
 • звітного концерту колективів художньої самодіяльності природничого факультету "Українська весна".

Виховна діяльность кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна сприяє самовираженню та самоствердженню студентів, забезпечує їхній особистісний розвиток, виступає каталізатором розкриття природних талантів і розвитку професійно значущих якостей майбутніх учителів.

 

Кафедральні традиції у виховній роботі

Система виховної діяльності кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна спрямована на забезпечення адаптації студентства, створення умов для реалізації здібностей молоді, визначення індивідуального шляху духовно-морального розвитку, професійного педагогічного зростання. До управління та реалізації виховної діяльності на кафедрі залучені декан факультету, заступник декана з виховної роботи, завідувач кафедри, куратори академічних груп, Студентська рада факультету. Особливо велику роботу щодо виховання студентської молоді здійснює ас. Ю. І. Боловацька і доц. Ю. П. Кращенко.

Виховна діяльність на кафедрі здійснюється згідно Концепції виховної роботи Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Положення про виховну роботу та Положення про Раду з організації виховної діяльності.

Досліджені архівні джерела переконують, що організація системи виховної діяльності не обмежується проведенням занять, керівництвом практикою та самостійною роботою студентів, науково-методичною роботою. Звітна документація кафедри 1981–1985 рр. повідомляє, що всі викладачі напружено працювали в мережі виховних заходів, націлених на розвиток особистості майбутнього вчителя, використовуючи асортимент традиційних форм позааудиторної роботи, як-то: урочистості з нагоди Дня вчителя, виступи агітбригад у базових навчальних закладах, тематичні вечори в студентських кафе «Глобус» і «Ворсклянка», перегляд та обговорення художніх фільмів, тиждень педагогічної майстерності. У межах останнього проводилися: театралізоване розв’язання педагогічних задач, відкрите засідання лабораторії «Творче самопочуття педагога», щорічна конференція для першокурсників за книгою А. С. Макаренка «Педагогічна поема», зустрічі академічних груп із педагогами-новаторами, конкурс публічного виступу «Добре око» й інші. Однак усі перелічені заходи були ситуативними за характером проведення, тому тривав пошук такої форми занять зі студентами, яка дозволила б забезпечити неперервну роботу досить численної різновікової групи.

У вересні 1986 р. при кафедрі педагогічної майстерності організовано педагогічний клуб «Паросток» (кер. Т. Г. Дмитренко), який об’єднав 65 майбутніх учителів, а в наступні роки – і молодих вчителів-випускників Полтавського державного педагогічного інституту. Провідними було визначено два завдання клубу – педагогізацію позааудиторної роботи зі студентами й активізацію процесу оволодіння майбутніми вчителями професійними знаннями та вміннями. Як випливає зі сформульованих завдань, у змісті роботи студентського об’єднання досить вагомою була частка професійно спрямованого спілкування. На засіданнях клубу ухвалено рішення спрямувати зусилля на освоєння досвіду педагогів-новаторів Ш. О. Амонашвілі, В. Ф. Шаталова, М. П. Щетиніна, І. П. Іванова та ін. Вивчення творів цих педагогів у формі педагогічних читань, диспутів, конференцій забезпечило розуміння студентами сутності новаторських концепцій і стало мотивом для особистого знайомства з методикою роботи знаних у країні вчителів-новаторів.

Важливим напрямом діяльності кафедри педагогічної майстерності стало виховання духовної культури майбутнього вчителя засобами педагогічного краєзнавства, зокрема, залучення студентів до осмислення етико-педагогічної цінності діяльності видатних просвітників і педагогів, які жили і працювали на Полтавщині в минулому столітті – Володимира Короленка, Антона Макаренка, Василя Сухомлинського. Вони уособлюють моральний ідеал педагога-гуманіста, просвітника. Регуляторами їхніх дій в організації виховання дітей завжди були людяність і соціальна відповідальність. А саме ці якості, як стверджує наука і досвід, є провідними у структурі цінностей морального ідеалу, вони відіграють домінуючу роль у розвитку творчої активності педагога.

Кафедра у 1986–1996 рр. вже мала такий досвід роботи зі студентами: макаренківський гурток (кер. доцент Л. В. Крамущенко) допомагав у оформленні літературно-педагогічної експозиції Державного музею-заповідника А. С. Макаренка під Полтавою, у розробці текстів перших екскурсій залами музею. Студенти були першими екскурсоводами під час відкриття музею А. С. Макаренка в лютому 1988 року (їхні екскурсії відвідало тоді понад 2 тисячі відвідувачі із 40 міст колишнього Радянського Союзу).

Вивченню спадщини В. О. Сухомлинського присвятив роботу гурток студентів і факультатив старшокласників «юний педагог» (кер. доценти Н. М. Тарасевич і Н. М. Пивовар). Молоді краєзнавці проводили екскурсії, зустрічі, педагогічні вечори в кімнаті-музеї В. О. Сухомлинського, педагогічні читання за його книгою «Серце віддаю дітям».

Початок нового ХХІ століття. Зміна соціально-політичного фону професійного становлення майбутніх вчителів принесли і новий погляд на організацію роботи з педагогічного краєзнавства. У цей час вона здійснюється у формах клубної роботи, набувши більшої концептуальності, розмаху, творчої активності. Так було започатковано на кафедрі педагогічної майстерності у 2003 році студентський Клуб педагогічного краєзнавства, який об’єднав понад 50 студентів з різних факультетів університету. Девізом Клубу стали слова Антона Макаренка: «Я сказав свою маленьку, але таку потрібну правду». Загальне науково-педагогічне керівництво Клубом здійснювалося під супроводом завідуючої кафедри педагогічної майстерності доктора педагогічних наук, професора М. В. Гриньової.

Науковими керівниками, режисерами і помічниками студентів стали викладачі кафедри педагогічної майстерності професор Н. М. Тарасевич і доцент Л. В. Крамущенко. Вони зробили діяльність Клубу своєрідним дослідним майданчиком з виховання морального ідеалу майбутніх педагогів. Засадовими в роботі зі студентською молоддю стали дві концептуальні ідеї. По-перше, зміна традиційного для університетського навчання студентів способу сприймання педагогічної краєзнавчої інформації, яка пред’являється у формах, наближених до мистецтва, – документальної вистави, уявної подорожі, театралізації. Вони створювалися тільки на основі документальних матеріалів. У мозаїці реальних історичних фактів, листів, записів у щоденниках, газетних публікацій минулих років, архівних справ «ліпилися» образи Володимира Короленка, Антона Макаренка, Софії Короленко, Ольги Ракович, Федора Іванова, Василя Сухомлинського. Це стимулює активність художнього сприймання студентів, а саме воно є тими «дверцятами», в які «проходить» до них допитливість, інтерес до минулих часів, подій і людей, які тоді жили і творили.

По-друге у спілкуванні зі студентами актуальною є організація їхньої роботи як суспільно важливої педагогічно-художньої діяльності, яка створює можливості для активізації морально-етичних уявлень, почуттів, гідного самоствердження. Важливим результатом участі студентів у роботі Клубу є їхнє відчуття того, що вони своєю грою, виступами збагачують інших людей – глядачів і слухачів, несуть їм радість, спонукають до більш глибокого осмислення свого часу і своїх вчинків.

Робота в Клубі значно активізувала наукові пошуки студентів з проблематики педагогічного краєзнавства. До цієї роботи з 2006 року активно залучаються магістранти кафедри педагогічної майстерності, які досліджують спадщину А. С. Макаренка і В. О. Сухомлинського з позицій управлінської майстерності, особливостей шкільного менеджменту. Студентами і магістрантами опубліковано понад 90 ессе, статей з актуальних питань педагогічної майстерності видатних полтавських педагогів.

Головний результат роботи Клубу педагогічного краєзнавства полягає у цілеспрямованому розвиткові ціннісно-мотиваційного поля студентів шляхом стимуляції творчої активності.

Кафедра вважає, що знайомство майбутніх педагогів з діяльністю В. Г. Короленка та А. С. Макаренка не тільки поглибить їхні знання з історії педагогічної культури, а й сприятиме актуалізації морально-етичних уявлень, понять, пов’язаних феноменом педагогічного подвижництва, – обов’язок і відповідальність педагога, гуманізм, чесність, співчуття до дітей. Цей напрямок роботи кафедри, безперечно, сприяє розвитку історичної пам’яті, виховання поваги до людей, які любили Батьківщину і ціною власного життя намагалися утвердити, зберегти людяність, відповідальність у суспільному бутті.

Творчий доробок кафедри у цьому напрямку достатньо вагомий. У 1986–1988 рр. доцент кафедри Л. В. Крамущенко очолила роботу над проектом «Тематико-експозиційний план Державного музею-заповідника А. С. Макаренка в с. Ковалівка Полтавського району». Саме за цим планом було створено літературно-педагогічну та меморіальну експозицію музею-заповідника: загальна площа експозиції біля 100 кв. м., кількість експонатів – біля 10000. Дотепер музей залишається одним із найкращих педагогічних музеїв Європи.

Протягом 2000–2009 рр. творча співпраця кафедри і музею А. С. Макаренка набула нових імпульсів, наповнилася новим змістом. Під керівництвом професора М. В. Гриньової створено комплекс «Кафедра педагогічної майстерності – Державний музей заповідник А. С. Макаренка»;

проводяться резонансні міжнародні та всеукраїнські конференції; видаються збірники наукових матеріалів.

До вагомих здобутків кафедри у напрямку виховної діяльності протягом 2010–2019 рр. варто віднести співпрацю з міською владою (управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради) та партнерську участь професорсько-викладацького колективу у реалізації міських проектів та програм: щорічної церемонії нагородження переможців конкурсу «Молодь року», соціально-інформаційного проекту «Врятуй життя ближнього», благодійного пішо-квесту «25 кроків незалежності» з нагоди 25-річниці незалежності та Дня державного прапора України, благодійного студентського балу «Допомогти так легко» соціально-просвітницького проекту «Вдивляючись у себе» (дослідження літературної спадщини Т. Г. Шевченка) та ін. При реалізації вищеназваних проектів була використана авторська технологія конструювання культурно-дозвіллєвих заходів, розроблена асистентом кафедри Ю. І. Боловацькою.

Традиційно професорсько-викладацький склад кафедри долучається до організації та проведення факультетських культурно-дозвіллєвих  заходів: щорічної виставки композицій з природного матеріалу «Засяяла в осінніх барвах Полтавщина»; системи профорієнтаційних заходів щодо презентації спеціальностей факультету та напрямів підготовки магістрів; культурно-мистецького дійства, присвяченого Дню працівників освіти; презентації груп І курсу «Осінній дебют; Дня студентського самоврядування; урочистостей з нагоди вручення дипломів магістрів випускникам зі спеціальності 073 «Менеджмент» та ін.

Доброю традицією стало проведення церемонії, присвяченої підведенню підсумків навчального року та відзначення викладачів та студентів-активістів «Гордість природничого».

Кафедрою ініційовано проведення виховних заходів, які спрямовані на формування професійної культури майбутнього вчителя: педагогічний вернісаж  «Хочу бути хорошим учителем»; турнір «Сходинка до педагогічної майстерності; діалог старшокурсників з першокурсниками «Гортаючи сторінки «Педагогічної поеми»; колоквіум за книгою В. О. Сухомлинського «Сто порад учителю». Проведення вищеназваних заходів стало доброю традицією та підґрунтям для вшанування пам’яті видатних педагогів. Традиційно викладачами кафедри проводяться виїзні екскурсії до Павлишської ЗОШ імені В. О. Сухомлинського, Педагогічно-меморіального музею А. С. Макаренка.

Плідно працюють при кафедрі 2 науково-педагогічні комплекси: «Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна – Полтавський літературно-меморіальний музей В. Г. Короленка», «Кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна – Полтавська мала академія мистецтв імені Р. Кириченко». Спільні акції кафедри, музею та школи мистецтв проводяться із залученням широкого кола громадськості, інтелігенції, учнівської та студентської молоді і завжди мають великий суспільний резонанс.

З метою створення умов для формування професіональної культури майбутніх учителів, їх гармонійного духовного розвитку викладацький колектив кафедри проводить особистісне консультування, що сприяє самопізнанню та самореалізації студентів. Використання викладачами технологій співробітництва дозволяє створити умови для формування самосвідомості, відповідальності, толерантності, поваги та самоповаги. Застосування на заняттях інтерактивних технологій створює умови для розвитку позиції життєтворення.

Для магістрантів управлінських спеціальностей «Управління навчальним закладом», «Управління проектами», «Управління інноваційною діяльністю» викладачами кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна (М. В. Гриньовою, А. В. Ткаченком, Ю. П. Кращенком, Г. Ю. Сорокіною, Н. М. Пивовар, Ю. І. Боловацькою, О. Г. Ждановою-Неділько, Н. В. Бєляєвою, Н. М. Сас, І. В. Кривошапкою та ін.) проводиться комплекс заходів, які актуальні для організації якісного начально-виховного процесу:

 • відвідування магістрантами позашкільного навчального закладу Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді». У ході навчальної екскурсії магістранти ознайомлюються з особливостями менеджменту закладу, системою пошуку та роботи із обдарованими учнями, введенням їх у світ наукових досліджень. Під час зустрічі майбутні управлінці дізнаються про особливості обласних конкурсів і семінарів, які проводить заклад: «Фізика в житті людини», «Кристали: структура, властивості», «Здорове життя – успіх буття»;

 • відвідування Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, де магістранти мають змогу ознайомитися з особливостями менеджменту закладу, а також зі структурою центру та під час екскурсії навчально-дослідною ділянкою (закритого та відкритого ґрунту), міні-зоопарком, лабораторією зоології та орнітології та кабінетами екологічної творчості. Робота в творчих групах спрямована на отримання вихованцями додаткових знань, умінь і навичок по догляду за рослинами та тваринами, спостереження та експерименти з живими організмами. Другим етапом навчальної екскурсії є дослідження методичної бази та статуту закладу, навчального плану та сітки гуртків. Відтак, магістрантам повідомляється про кадровий склад, очно-заочну біологічну школу, кількість учнів, які навчаються у закладі, фінансування, про структурні підрозділи – філії та про оздоровчий табір «Еколог», де проводяться різні пізнавальні заходи;

 • вивчення магістрантами досвіду створення авторського художнього проекту полтавського митця Ю. Бернацького Арт-студія «Художник», що діє на базі школи-гімназії № 32 м. Полтави (маркетологічні дослідження, розробка концепції діяльності, складання бізнес-плану, розробка та реалізація складових проекту та інші),  а також  відвідування для ознайомлення з результатами функціонування проекту – художньою виставкою, присвяченою Великодню та реалізовану за підтримки управління культури та управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради у Полтавському художньому музеї (Галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка;

 • участь у проекті «Екологічний бумеранг», бесіди щодо екологічного менеджменту з начальником управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Полтавської облдержадміністрації В. М. Стеблянка;

 • відвідування розважально-виховного центру «Ігроленд» та участь у прес-конференціях «Управління виховною діяльністю недержавної позашкільної організації»;

 • навчальні екскурсії та зустрічі з провідними фахівцями з управління навчальними закладами м. Полтави та м. Кременчука (І. В. Гальченком – директором Кременчуцького педагогічного училища імені А. С. Макаренка), з О. В. Цимбалюк – завідувачем Центру освітніх інноваційних технологій м. Полтава, з М. В. Послушною – головним спеціалістом відділу експертизи, моніторингу та зв’язків з громадськістю департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА та ін.

Виховна діяльність кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна поєднує індивідуальний підхід із колективною, творчою діяльністю, яка має особисту та громадську значущість. У цьому полягає особливість виховної роботи, яка забезпечує самовиявлення та самореалізацію особистості майбутнього вчителя, прогнозування й проектування стосунків у колективі, професійне самовдосконалення студентської молоді.