МРІЄТЕ ПРО КАР'ЄРУ УПРАВЛІНЦЯ ??? ЗАПРОШУЄМО ДО НАС!

 

Магістратура

Випуск магістрів спеціальності 073 менеджмент (2016 рік)

 

Наразі при кафедрі успішно функціонує магістратура галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 Менеджмент, в межах якої реалізуються  три освітніх програми: «Управління навчальним закладом», «Управління проектами» та «Управління інноваційною діяльністю».

 

 

  • “Управління навчальним закладом”
  • “Управління проектами”
  •  “Управління інноваційною діяльністю”

Програма магістерської підготовки розроблена та ліцензована в установленому порядку. Зміст програми вдосконалюється, доповнюється новими відомостями та даними відповідно останніх досягнень у галузі науки та техніки. Змістова мобільність магістерського навчання робить його особливо привабливим для тих, хто сам планує свою освітню траекторію, свою ділову кар’єру.

 

«Управління навчальним  закладом»

Галузь знань 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Кваліфікація: керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)

Термін навчання:4 роки  та  1,5 роки 
Здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня: «БАКАЛАВР», «МАГІСТРАТУРА»
Форми навчання: денна та заочна

«Управління навчальним закладом»

Кваліфікаційна підготовка магістра-менеджера освітнього закладу має відображати цілі вищої освіти та професійної підготовки і забезпечувати реалізацію вимог до компетентності фахівця та його соціально важливих властивостей і якостей. Формування гармонійної особистості професіонала з освітнього менеджменту – провідна ідея діяльності відповідної магістратури у Полтавському педуніверситеті.

Протягом дванадцяти років кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна здійснює підготовку магістрів за спеціалізацією «Управління навчальним закладом» (денної та заочної форми навчання), що дає можливість для розвитку важливого напрямку сучасної освітньої теорії та практики – педагогічного менеджменту – і засад спрямування діяльності управління освітніми закладами на науковій основі.

Професійна підготовка фахівців здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «спеціаліст». При чому, згідно з Постановою КМ України «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра» указаний фах можуть здобувати бакалаври (спеціалісти) будь-якого напряму та кваліфікації.

Термін навчання у магістратурі цього освітньо-професійного напряму складає 1 рік і 4 місяці. Кваліфікація, яку отримує здобувач освітніх послуг: «Магістр управління навчальним закладом. Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)».

Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» із управління навчальним закладом – це високопрофесійний керівник, пріоритетними складовими професіограми якого є не тільки сформованість ключових компетентностей, а й наявність низки особистісних і професійно важливих якостей, здібностей загального та професійного характеру. Своєрідність управлінсько-педагогічної діяльності керівника освітньої установи, пов’язана з її багатофункціональністю та спрямованістю на розвиток особистості, її творчої індивідуальності, на підготовку молодого покоління до життя, зумовлює необхідність поєднання у роботі менеджера визначальних професійних компетентностей та загальних норм гуманістично зорієнтованої поведінки.

Відповідно до державних нормативних документів фахівець, підготовлений за такою спеціальністю, здатний виконувати професійну роботу в галузі освіти, обіймаючи посади директора вищого навчального закладу, технікуму, коледжу; директора закладів професійно-технічної освіти, навчально-виховних загальноосвітніх закладів; директора позашкільного закладу, дошкільного, директора навчально-виробничого комбінату, тренувального центру, навчального пункту; начальника курсів підвищення кваліфікації, училища, філіалу; завідувача навчально-наукової бази, освітньої лабораторії, студентського дослідного бюро; начальника відділу, сектору.

Програма магістерської підготовки фахівців управління навчальним закладом ліцензована та акредитована на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна у 2006 році, однією з перших в Україні за даним спрямуванням. Щороку набір на спеціальність здійснюється на конкурсній основі та повністю відповідає ліцензованому обсягу. Ретельний відбір абітурієнтів із числа інтелектуально багатих, професійно орієнтованих, обдарованих бакалаврів та спеціалістів за такими критеріями: управлінські та психолого-педагогічні знання, наявність певного рівня професійної спрямованості, уміння творчо підходити до вирішення поставлених завдань.

За дванадцять років кваліфікацію магістра-менеджера освітньої сфери отримали понад 400 керівників, більшість з яких нині працює директорами та завучами шкіл, закладів інноваційних типів, дошкільних, професійно-технічних, позашкільних закладів, начальниками та заступниками начальника управлінь освіти, керівниками підрозділів вищих навчальних закладів.

Ряд випускників спеціальності «Управління навчальним закладом» є викладачами вищої школи. Зокрема, під керівництвом М. В. Гриньової захищені кандидатські дисертації Ю. П. Кращенка, Н. В. Бєляєвої, Ю. І. Боловацької, І. В. Кривошапки, які працюють на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна і тепер вже забезпечують навчально-виховний процес у магістратурі. Переможниці конкурсів наукових робіт з освітнього менеджменту І. А. Дудка та А. В. Барбінова працюють асистентами кафедри та готують кандидатські дисертації під керівництвом М. В. Гриньової.

На кафедрі створені належні умови для організації навчально-виховного процесу за освітньою програмою «Управління навчальним закладом». Змістова мобільність магістерського навчання робить його особливо привабливим для тих, хто сам планує свою освітню траєкторію, свою ділову кар’єру. Навчальний план містить цикл професійної та практичної підготовки, а також блок вибіркових навчальних дисциплін, визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми організації проведення занять та їх об’єм, форми контролю знань, графік навчального процесу. Загалом на підготовку магістра відведено 2700 годин.

Магістранти проходять виробничу фахову практику згідно з укладеними угода на базі закладів освіти, підприємств та установ м. Полтава та області. Практикоорієнтованість підготовки також полягає у вивченні досвіду управління різними освітніми установами у рамках навчальних курсів, відвідування майстер-класів та коуч-зустрічей з успішними менеджерами освіти. Апробація результатів навчально-наукових здобутків майбутніх магістрів-менеджерів здійснюється на відповідних науково-практичних конференціях та семінарах – як у стінах Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, так і поза його межами в Україні і за рубежем. Значним доробком наукової роботи кафедри є організація і проведення численних міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій і семінарів, тематично спрямованих відповідно до специфіки магістерських програм, зокрема щорічний Всеукраїнський науково-практичний семінар «Управлінська майстерність керівника освітнього закладу». Магістранти кафедри є переможцями обласних та всеукраїнських конкурсів наукових робіт із менеджменту.

Така комплексна практикоорієнтована підготовка магістрів освітнього менеджменту на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна сприяє внутрішній усвідомленості здобутих знань і вмінь, забезпечує формування у сучасного керівника навичок поведінки у середовищі гуманістичної управлінської взаємодії, здатності приймати самостійні рішення в нестандартних ситуаціях і нести відповідальність за це.

 

 

«Управління проектами»

Галузь знань 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 Кваліфікаціякерівник проектів і програм

Термін навчання: 4 РОКИ  та 1,5 роки
Здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня: "БАКАЛАВР", "МАГІСТР"
Форми навчання: ДЕННА , ЗАОЧНА
 

«Управління проектами»

Підготовку магістрів за спеціальністю 073 Менеджмент освітньою програмою «Управління проектами» кафедра педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна проводить з 2009 року з ліцензованим обсягом освітньої послуги 25 осіб денної та 25 осіб заочної форми навчання.

Необхідність функціонування такої спеціальності обумовлена потребами сьогодення, що полягають у підвищенні темпів трансформації у промисловості, за яких перевага віддається гнучким стратегіям, організаційним структурам і культурам, що забезпечують швидке реагування на зміни; умови ринку стають більш вибагливими, проекти – масштабними та потребують більшого професіоналізму в управлінні; важливого значення набувають проблеми людських стосунків, а саме, лідерство, мотивація, створення проектної команди; діяльність менеджерів пов’язана з виконанням проектів, що вимагає спеціальних умінь, інструментарію, організаційної культури; проектний менеджмент упроваджує форми і методи, які дозволяють справлятися з інтеграційними процесами в освіті та виробництві.

Програма магістерської підготовки колективом кафедри розроблена та ліцензована у 2009 році й акредитована по закінченні циклу навчання в установленому порядку. Перший набір до магістратури здійснений в липні 2009 року на стаціонарну і заочну форму навчання терміном 1 рік. Випускники отримали диплом магістра і здобули кваліфікацію «Керівник проектів та програм».

Магістратура за такою спеціальністю була першою в Україні, яка розпочала своє функціонування на базі нетехнічного вишу. Зміст варіативної освітньо-професійної програми був розроблений колективом кафедри з урахуванням контингенту майбутніх магістрів та потреб регіону у фахівцях управління проектами, як у галузі матеріального (технічні, господарські, комерційні проекти), так і нематеріального виробництва (соціальні, муніципальні, освітні проекти).

У даний час професійна підготовка фахівців здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «спеціаліст». Термін навчання: 1 рік і 4 місяці. Кваліфікація, яку отримує здобувач освітніх послуг: магістр з управління проектами.

Випускник за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» з управління проектами – це високопрофесійний керівник, який володіє необхідним комплексом управлінських та проектних компетентностей щодо управління командою і ресурсами проекту за допомогою специфічних методів, завдяки яким проект завершується успішно і досягає своєї мети.

Об'єктом професійної діяльності фахівців зазначеної спеціальності є управлінська та проектна діяльність в адміністративному апараті підприємств та організацій державної, комунальної і приватної форми власності, фінансово-кредитних установах, консультаційних центрах, інноваційних структурах центральних і регіональних органів управління, інноваційних фондах, освітньо-культурних установах, громадських і політичних об’єднаннях, а також ЗМІ.

На кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна створені належні умови для організації навчально-виховного процесу за освітньою програмою «Управління проектами». Зміст навчання вдосконалюється, доповнюється новими даними відповідно останніх досягнень у галузі науки та техніки. Змістова мобільність магістерського навчання робить його особливо привабливим для тих, хто сам планує свою освітню траєкторію, свою ділову кар’єру. Навчальний план містить цикл професійної та практичної підготовки, а також блок вибіркових навчальних дисциплін, визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми організації проведення занять та їх об’єм, форми контролю знань, графік навчального процесу.

Зміст підготовки фахівців управління проектами у сфері матеріального та нематеріального виробництва згідно з освітньою програмою включає загальні і фахові компетентності. Загальні – це знання з теорії управління, операційного менеджменту, організаційної поведінки тощо. Фахові компетентності відображають особливості тієї сфери діяльності, до якої належать проекти, – освітньої, інноваційної, організаційної.

Набуття загальних та фахових компетентностей здійснюється у навчально-виховному процесі за використання сучасних технологій підготовки менеджера, що дозволяє майбутнім фахівцям розпізнавати проблему і перетворювати її на мету наступної роботи; визначати перспективу і планувати подальші дії; шукати і залучати ресурси (у тому числі успішно мотивувати людей на участь у проекті); точно реалізувати наявний план, а у випадку необхідності оперативно вносити до нього потрібні корективи; оцінювати і аналізувати досягнуті результати; здійснювати презентацію результатів своєї роботи і самопрезентацію власної компетентності.

Керівна ланка в будь-якій системі матеріального та нематеріального виробництва повинна володіти відповідними знаннями й уміннями менеджменту проектів. Для магістрантів розроблено сучасні цікаві та професійно спрямовані курси, зокрема: методика прийняття рішень в управлінні проектами, процеси управління проектами, технологія управління проектами, управлінський супровід професійного становлення менеджера, маніпулятивні тактики в діловій комунікації, управління проектами матеріального та нематеріального виробництва, професійна культура менеджера проектної діяльності, кваліметрія в проектному менеджменті.

За роки існування магістратури викладачами кафедри для забезпечення навчально-виховного процесу підготовки менеджерів-проектників підготовлено понад 20 різних навчально-методичних посібників. Серед найбільш значимих навчальні посібники з грифом МОН (проф. М. Гриньова, доц. Г. Сорокіна, доц. Л. Малаканова) та одноосібні й колективні монографії (проф. П. Ворона, доц. Н. Сас, доц. С. Школяр).

Значна частина навчального часу відводиться для формування практичних умінь і навичок проектної діяльності, її науково-дослідницькому обґрунтуванню.

Майбутні фахівці проектного менеджменту мають змогу проходити фахову виробничу практику на виробництвах, в органах державного управління, соціальної сфери. Більшість кваліфікаційних магістерських робіт виконується слухачами на замовлення підприємств Полтавщини та сусідніх областей і реалізується як ефективні проекти матеріального та нематеріального характеру. Виконання курсових робіт та магістерського дослідження дозволяє розвинути проектне мислення, систематизувати набуті знання, уміння й навички як інструментарій практичної діяльності відповідно до умов, що склалися. Вони мають теоретичну, методичну та  практичну спрямованість і широко використовуються в подальшій професійній діяльності магістрів-управлінців.

Ряд наукових робіт-проектів зреалізовані як ефективні розробки. Їх наукові обґрунтування представлені на конкурсах наукових робіт і розробок зі здобуттям призових місць, а практичний ефект підтверджений виданими авторськими свідоцтвами та патентами. Зокрема, під керівництвом М. В. Гриньової підготовлено студентами понад десятка проектів, що мають вагоме практичне значення для регіону: «Менеджмент соціального проекту «Залучення територіальної громади Полтави до функціонування місцевого дендропарку як рекреаційного та еколого-просвітницького центру»» (В. В. Кривенко), Міський проект «Зелений туризм для всіх» (К. В. Мастюх), «Інтелектуальний потенціал еколого-екскурсійного маршруту територією ботанічної пам’ятки природи «Кочубеївські дуби» у межах регіонально-ланшафтного парку «Диканський») (А. А. Арканова), «Менеджмент соціального проекту “Беремо приклад з лідерів –депутатів Полтавського місцевого врядування”» (А. О. Біленко), «Організація впливу збалансованого харчування на  розумову діяльність студентської молоді» (Н. О. Коновал), «Розробка авторського проекту спортивно – пізнавального маршруту територією пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення (Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка)» (О. А. Кабак) та інші. Випускник магістратури з управління проектами В. Жамардій захистив кандидатську дисертацію з педагогіки та працює над докторським дослідженням.

Практико орієнтована підготовка менеджерів проектів забезпечую успішну майбутню практичну діяльність випускників. У даний час працевлаштування магістрантів складає 95 %. Результати вступних кампаній 2007–2016 рр. свідчать, що спеціальність користується попитом серед абітурієнтів.

У цілому різноманітні форми організації навчально-виховного процесу, індивідуальна робота наукових керівників – викладачів кафедри педагогічної майстерності та менеджменту – з магістрантами, організація проблемно-дослідницьких груп, залучення до організації та проведення науково-методичних семінарів, конференцій, різноманіття інтерактивних методик роботи під час навчальних занять є ефективними засобами формування здатності працювати в команді, створювати оптимальне комунікативне середовище як контекст міжособистісної взаємодії в управлінській діяльності

 

  

«Управління інноваційною діяльністю»

Галузь знань 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Кваліфікація: магістр управління інноваційною діяльністю

Термін навчання: МАГІСТР- 1,5 роки, БАКАЛАВР 4 РОКИ
Здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня: «БАКАЛАВР»«МАГІСТР»
Форми навчання: денна та заочна.

Підготовку магістрів за освітньою програмою «Управління інноваційною діяльністю» кафедра проводить з 2015 року денної та заочної форми навчання.

Професійна підготовка фахівців здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «спеціаліст». Термін навчання: 1 рік і 4 місяці. Кваліфікація, яку отримує здобувач освітніх послуг: магістр управління інноваційною діяльністю.

Здобувач освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з управління інноваційною діяльністю – це високопрофесійний керівник, який володіє комплексом необхідних компетенцій з виконання завдань та обов’язків інноваційного характеру.

Об'єктом професійної діяльності фахівців зазначеної спеціальності є управлінська діяльність в адміністративному апараті підприємств та організацій державної, комунальної і приватної форм власності, фінансово-кредитних установах, консультаційних центрах, інноваційних структурах центральних і регіональних органів управління, інноваційних фондах, освітніх установах, громадських і політичних об’єднаннях, а також ЗМІ.

Програма магістерської підготовки розроблена та ліцензована у 2015 році в установленому порядку. На кафедрі створені належні умови для організації навчально-виховного процесу за вказаною освітньою програмою.

Зміст навчання вдосконалюється, доповнюється новими даними відповідно останніх досягнень у галузі науки та техніки. Змістова мобільність магістерського навчання робить його особливо привабливим для тих, хто сам планує свою освітню траєкторію, свою ділову кар’єру. Навчальний план містить цикл професійної та практичної підготовки, а також блок вибіркових навчальних дисциплін, визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми організації проведення занять та їх об’єм, форми контролю знань, графік навчального процесу.

Загалом на підготовку магістра відведено 2700 годин. Серед основних дисциплін, що вивчають магістранти: «Інноваційний менеджмент», «Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень», «Маркетинг інновацій», «Стратегічне управління інноваційним розвитком», «Трансфер технологій», «Інформаційні системи в інноваційній діяльності», «Управління інноваційними проектами», «Практичний курс іноземної мови для дослідників» та багато інших, змістова та методологічна наповнюваність яких дає змогу майбутнім фахівцям з інноваційного управління оволодіти комплексом компетентностей, необхідних для здійснення успішної професійної управлінської діяльності.

Магістранти проходять виробничу фахову практику згідно укладених угод на базі закладів освіти, підприємств та установ м. Полтава й області. Залучення магістрантів до науково-дослідницької роботи здійснюється через систему навчальних курсів, участь у науковому товаристві, наукових об’єднаннях, проблемних групах, семінарах, круглих столах, зустрічей з провідними фахівцями галузі, екскурсій, виконання обов’язкових контрольних та кваліфікаційної робіт, що присвячені актуальним проблемам досліджень в галузі управління. Специфіка навчання дозволяє формувати у майбутніх магістрів широкий світогляд щодо особливостей інноваційного соціально-економічного середовища та управління організаціями в умовах інноваційного розвитку. Високий рівень якості підготовки майбутніх фахівців досягається за рахунок впровадження інноваційних освітніх технологій та практичної зорієнтованості навчального процесу. Магістранти кафедри є переможцями обласних та всеукраїнських конкурсів наукових робіт з менеджменту.

За роки існування магістратури викладачі підготували та видали підручники й навчальні посібники для забезпечення спеціальності з грифом МОН України (проф. М. В. Гриньова, доц. Г. Ю. Сорокіна, доц. Л. В. Малаканова); одноосібні чи колективні монографії, навчальні посібники та методичні рекомендації з актуальних питань управління інноваційною діяльністю (проф. П. В. Ворона, доц. Н. М. Сас, доц. С. П. Школяр).

Особливості навчального процесу в магістратурі, глибокі традиції та науково-організаційна діяльність кафедри викликали потребу створення спеціалізованих аудиторій. Тож у березні 2015 р. під час роботи Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна» відбулося урочисте відкриття меморіальної аудиторії І. А. Зязюна (ауд. 11 першого корпусу університету). А у березні 2016 р. були обладнані й почали функціонувати Міжнародний та всеукраїнський макаренкознавчий центр та Науково-методичний центр «Школа місцевого і студентського самоврядування «Лідер майбутнього» (ауд. 305 другого корпусу університету).

Випусковою кафедрою педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна укладено договори з рядом вітчизняних та зарубіжних навчальних і наукових установ, зокрема, Краківською Академією імені А. Ф. Моджевського (Польща), Секретаріатом із проведення тижня відновлюваної енергії Виконавчої Агенції малих підприємств (Бельгія), Аріельським Університетом (Ізраїль), Університетом Яна Кохановського в Кельцах (Польща), Коледжем Макхок (Канада) та іншими. Така співпраця забезпечує можливість реалізації принципів академічної мобільності студентів, сприяє підвищенню можливостей формування конкурентноспроможного, професійно компетентного фахівця, який буде здатним до працевлаштування на європейському та світовому ринках праці.

 

 

 

 

Диплом магістра – основа успішної кар’єри у науці та бізнесі!

Навчання у магістратурі дозволяє оволодіти поглибленим розумінням професійних практичних проблем галузі управління, а також навичками аналітичної, консультативної, науково-дослідницької  та науково-педагогічної діяльності

Нормативний строк навчання у магістратурі - 1,5 року

Нормативний строк навчання на бакалаврі -4  роки .

Опитування

Чи хочете Ви отримати гарну управлінську освіту і стати конкурентоспроможними на ринку праці?

Так 59 89%
Ні 7 11%

Загальна кількість голосiв 66

НАВЧАННЯ У МАГІСТРАТУРІ - ВАША СХОДИНКА ДО УСПІХУ!