Видавнича діяльність

Фахові видання

На кафедрі видається Збірник наукових праць "Витоки педагогічної майстерності" ліцензований Постановою президії ВАК України № 1-05/8 від 22 грудня 2010 року, Наказ МОН України № 515 від 16.05.2016 р.

 

 

Детальна інформацію про фахове видання: vytokypedagogmayster.webnode.com.ua

 Збірники матеріалів конференцій та семінарів

Щорічно видаються збірники матеріалів конференцій та семінарів, що відбуваються на кафедрі

 

Публікації викладачів кафедри

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропедевтична практика ІІІ курс [Текст] : методичні рекомендації / упоряд. : Гриньова М. В., Малаканова Л. В., Сорокіна Г. Ю. – Полт. нац. пед. ун-т. імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПП «Астрая». – 2014. – 53 с.

Матеріали видання сприятимуть професійному зростанню, вихованню гармонійної духовно розвиненої особистості студента, становленню його педагогічної культури, творчому ставленню до дійсності, розвитку здатності самостійно оволодівати знаннями про сутність педагогічної майстерності та усвідомлення її значущості у вихованні та навчанні учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст пропедевтичної практики передбачає її широку інтеграцію й осмислення зв’язків із педагогічною майстерністю вчителя, педагогікою, психологією та іншими науками. Для студентів 3 курсу всіх спеціальностей.

пропед. практ.3 курс.pdf (590,9 kB)

Управління навчально-виховним процесом [Текст] : навчальний посібник / М.В. Гриньова, Л.В. Малаканова, Г.Ю. Сорокіна; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава : ФОП Мирон І.А., 2014. – 306 с. ( Гриф МОН України лист № 1/11-7199 від 14 квітня 2014 року)

У навчальному посібнику розглядається проблема управління навчально-виховним процесом згідно сучасної концепції особистісно орієнтованого навчання і виховання. Базуючись на змісті чинної програми курсу «Управління навчально-виховним процесом», автори розкривають сутність навчання як рефлексивної суб’єкт-суб’єктної взаємодії, яка створює сприятливі умови для гармонійного духовного розвитку кожного її учасника, характерні особливості управління пізнавальною діяльністю учнів у навчально-виховному процесі, основи управління співробітництвом, а також специфіку командної роботи як форми управління, виховного потенціалу самоврядних організацій у індивідуальному розвитку особистості.

Сас Н. Основи інноваційного управління навчальними закладами : навч.-метод. посіб. / Наталія Сас. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – 178 с.

Пропонований посібник забезпечує взаємозв'язок авторської концепції інноваційного управління навчальними закладами, пропонованих професійних стандартів у галузі інноваційного управління навчальними закладами та модуля «Інноваційне управління навчальними закладами» навчальної програми підготовки магістрів за спеціальностями «Управління навчальним закладом», «Управління проектами» та «Управління інноваційною діяльністю». Матеріал розрахований на студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів навчальних закладів, може стати в нагоді керівникам освітніх установ усіх рівнів, а також усім тим, хто цікавиться проблемами інноваційного управління.

Навчально-методичний посібник «Процеси управління проектами» / Гриньова М.В., Сас Н.М.— Полтава: ПНПУ, 2012. — 152 с.

Навчально-методичний посібник відповідає програмі професійної підготовки магістрів спеціальності 8.000013 «Специфічні категорії. Управління проектами».

Запропоновано такі теми до розгляду: ґенеза застосування процесного підходу до управління проектами, місце процесного підходу серед теорій менеджменту, стандарти управління проектами, алгоритм застосування процесного підходу до управління проектами та ін.

Навчально-методичний посібник містить навчальну програму з навчальної дисципліни «Процеси управління проектами», комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (методичні поради щодо вивчення теоретичного матеріалу, плани семінарських занять, список рекомендованої літератури), тематику контрольних робіт, а також список навчальної літератури для поглибленого вивчення курсу.

Навчально-методичний посібник із навчальної дисципліни «Управління інноваційними проектами» для професійної підготовки магістрів спеціальності «Специфічні категорії. Управління проектами». / Упоряд. М.В. Гриньова, Н.М. Сас, П.В. Ворона. – Полтава: ПНПУ, 2010. – 113 с.

У навчально-методичному посібнику запропоновано до розгляду такі теми: нормативно-законодавча база інноваційного проектування в Україні, інноваційний проект як процес, система управління інноваційним проектом, побудова та розвиток команди проекту та ін.

Навчально-методичний посібник пропонує навчальну програму з навчальної дисципліни «Управління інноваційними проектами», комплекс навчально-методичного забезпечення до кожної теми курсу (методичні поради щодо вивчення теоретичного матеріалу, плани семінарських занять, список рекомендованої літератури, тести, вправи), тематику контрольних робіт, а також перелік іншої навчальної літератури для поглибленого вивчення курсу.

Сас Н.М. Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління: стан та перспективи. Монографія / Наталія Сас. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2014. – 336 с.

Монографія відтворює науковий доробок автора з підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління, який являє собою  систему. Висвітлені такі її компоненти: виокремлення інноваційного управління як складової професійної діяльності керівника навчального закладу; відбір та узагальнення інформації з основ інноваційного управління навчальними закладами; виокремлення та опис  основних трудових функцій (компетент-
ностей) – результатів навчання з інноваційного управління навчальними закладами;  розробка складової з інноваційного управління узагальненого образу випускника магістратури зі спеціальності «Специфічні категорії. Управління навчальним закладом»; створення засобів діагностики опанування компетентності з інноваційного управління; розробка модуля «Основи інноваційного управління навчальними закладами» як компонента навчального плану підготовки майбутніх керівників навчальних закладів; урахування необхідності поєднання знаннєвого, особистісно орієнтованого та діяльнісно-компетентнісного підходів до вибору засобів, які мають забезпечити ефективність цієї підготовки.