Жданова-Неділько Олена Григорівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна

Випускниця філологічного факультету ПНПУ ім. В.Г. Короленка (1983 р.). В 1983-1986 рр. – вчитель російської мови та літератури Лютенськобудищанської середньої школи Зіньківського р-ну Полтавської обл. З вересня 1986 р. – асистент, з 2001 року – доцент кафедри педагогічної майстерності. Кандидатська дисертація «Рольові ігри в системі формування професійної мовленнєвої майстерності вчителя» захищена в 1997 р.

Навчальні курси: основи педагогічної майстерності, педагогічні технології: теорія та практика; педагогіка вищої школи; ігрові технології в управлінні навчальним закладом; менеджмент ЗНЗ; менеджмент інновацій.

Напрями наукової роботи стосуються комунікативної майстерності педагога, дидактичних основ навчального співробітництва пи вивченні педагогічних дисциплін.

Відповідальний редактор збірника наукових праць «Витоки педагогічної майстерності».

Публікації (основні):

1.     Жданова-Неділько О.Г. Особливості взаємин між учасниками навчального процесу при викладанні педагогічних дисциплін у вищій школі // Витоки педагогічної майстерності. – 2012. – Вип. 9. – С. 79-84.

2.     Жданова-Недилько Е.Г. Кафедра педагогического мастерства и менеджмента Полтавского национального педагогического университета: страницы истории // Педагогические встречи в Сыктывкарском университете «Особенности воспитательной деятельности в современных условиях»:материалы Международного педагогического форума/ под общей редакцией О.В. Уваровской и И.И. Баженова.–  Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского университета, 2012. – С. 88- 94 (в соавт. с М.В. Гринёвой)

3.     Жданова-Неділько О.Г. Психолого-педагогічна компетентність майбутнього фахівця // Тези 64-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолНТУ імені Ю. Кондратюка. Том 3. (Полтава, з 17 квітня по 11 травня 2012 р.) – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – С.171-172.

4.     Жданова-Неділько О. Г. Дидактичні основи викладання гуманітарних дисциплін у технічному ВНЗ // Тези 65-ї наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів ПолНТУ імені Ю. Кондратюка. Том 4. 22 квітня по 15 травня 2013 р. – Полтава, 2013. ­– С.134-136.

5.     Жданова-Недилько Е.Г. Проект родительского собрания на тему «Предотвращение конфликтного взаимодействия» // Преподаватель третьего тысячелетия. Педагогические встречи в Сыктывкарском государственном университете (с международным участием). Фестиваль проектов занятий, воспитательных дел и воспитательных мероприятий : сборник материалов / под общ. редакцией О.В. Уваровской. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского госуниверситета, 2013. – С. 390-394. (В соавторстве с Руденко А.С.)

6.      Жданова-Неділько О.Г. Формування педагогічної майстерності як стратегія викладання педагогічних дисциплін у вищій школі // Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Випуск 11. – Полтава, 2013. – Серія „Педагогічні науки”. – С. 135-140.

7.      Жданова-Недилько Е.Г. Жанры педагогической речи как проблема профессиональной подготовки // Особенности пофессиональной деятельности и подготовки учителя в контексте «Федерального государственного образовательного стандарта общего образования» и «Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования». Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции научных сотрудников, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов, студентов, учителей общеобразовательных школ 25 декабря 2012 г. Нижний Новгород.– В 2-х т.: Т. 2. – С. 50-55.

8.     Жданова-Неділько О.Г. Майстерність педагогічного діалогу як основи дидактичної комунікації при підготовці майбутнього вчителя // Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Випуск 12. – Полтава, 2013. – Серія „Педагогічні науки”. – С. 70-75.

9.     :Жданова-Неділько О.Г. Дидактична майстерність учителя в контексті його педагогічної майстерності // Наукова скарбниця Донеччини. – 2013. – №4. – С. 43-46.

10.      Жданова-Неділько О.Г. Взаємодія як ключове поняття педагогічного процесу // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2014. Випуск 13. –    С. 127-133.

11.      Жданова-Неділько О.Г. Формування здатності до конструктивного спілкування в процесі вивчення педагогічних дисциплін / Е.Г. Жданова-Недилько // Инновационные технологи в социальной работе и образовании: отечественный и зарубежный опыт: сб. м-лов заочной международной научно-практической конференции (г. Ставрополь, декабрь 2013 г.). – Ставрополь, 2014. – С. 230-236. – 0, 6 д.а.

12.      Жданова-Неділько О.Г. Здатність до роботи в команді як професійно важлива якість педагога // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація виховного потенціалу системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів України» (м. Полтава, 30 вересня – 1 жовтня 2014 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава, "АСТРАЯ". – 2014.  – С. 28-29.

13.      Жданова-Неділько О.Г. Засоби стимулювання студентів до конструктивного діалогу // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) (м. Полтава, 29-30 травня 2014 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 2014.  –  С. 99-101.

14.      Жданова-Неділько О.Г. Феномен успішної педагогічної взаємодії у творчому спадку А.С. Макаренка // Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України. – 2014. – № 4 (85). – С. 63-70.

15.      Жданова-Неділько О.Г. Квазіпрофесійна орієнтованість самостійної роботи студентів вищого педагогічного навчального закладу // Рідна школа –2015. – №1. – С. 46-49.

16.      Жданова-Неділько О.Г. Мовленнєва майстерність педагога як відображення його професійної майстерності // Матеріали ХІУ Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна» 13 березня 2015 р.. – Полтава: ПНПУ, 2015. – С. 53-55.

17.      Жданова-Недилько Е.Г. Усиление общепедагогической составляющей профессиональной подготовки будущего учителя и преподавателя // European Journal of Edukation and Applied Psycology. – № 2, 2015, Vienna/ – P. 12-16/

18.      Жданова-Недилько Е.Г. Формирование обучающих взаимоотношений в студенческой группе при изучении педагогических дисциплин // Science and education a new dimension: Pedagogy and Psychology. – III(26), Issue 50, 2015. – Р. 45-49.

19.      Жданова-Неділько О.Г. Підготовка майбутнього керівника навчального закладу до конструктивної управлінської взаємодії // Гірська школа українських Карпат. – 2015. – № 12. – С. 18-24.

20.      Жданова-Неділько О.Г. Аксіодидактична система взаємодії викладача і студента при вивченні педагогічних дисциплін: монографія / О.Г. Жданова-Неділько. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2015. – 340 с.

21.      Жданова-Недилько Е.Г. Здоровьесохраняющее взаимодействие преподавателя и студента // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. –№ 05 (76) май 2015. Часть II. – С. 68-72.

22.      Жданова-Недилько Е.Г. Формирование личностных предпосылок успешного пофессионального взаимодействия в учебной микросреде педагогических дисциплин // Приволжский научный вестник. – № 6-2 (46) – 2015. – С. 73-78.