Сас Наталія Миколаївна

Доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А.Зязюна

Контактна інформація:

Ел. адреса: sasnat2008@mail.ru

Моб. телефон 0689223216

Трудова діяльність:

Сас Наталія Миколаївна народилася 27 лютого 1963 року у м. Кременчуці Полтавської області.

У 1982 році вступила до Полтавського державного педагогічного інституту імені В.Г.Короленка за спеціальністю «історія»  та здобула кваліфікацію і звання учителя історії та суспільствознавства середньої школи.

Трудову діяльність за спеціальністю Н.М.Сас розпочала у 1986 році на посаді вчителя історії Кременчуцької середньої школи № 25.

За період своєї трудової діяльності працювала урізних навчальних закладах м. Полтава та м. Кременчук.

Зараз працює на посаді доцента кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені Івана Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Навчальна і методична робота:

  • Наталія Миколаївна викладає такі навчальні дисципліни: 
  • Процеси управління проектами, 
  • Інноваційні проекти в навчальних закладах, 
  • Інноваційна діяльність управлінця, 
  • Інноваційне управління навчальними закладами, 
  • Системний аналіз і прийняття управлінських рішень, 
  • Професійна діяльність управлінця.

 Наукова робота:

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Формування педагогічної взаємодії у шкільних підліткових об’єднаннях за інтересами» за спеціальністю 13.00.01. –«теорія та історія педагогіки».

Н.М.Сас у 2015 році захистила докторську дисертацію за темою «Професійна підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління» (теоретико-методологічний аспект) за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти

Список публікацій (основні, а за 2014-2015 н.р.  – усі ):

1. Сас Н.М. Тенденції професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління (теоретико-методологічний аспект): дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук: спеціальність 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти» /Н.М.Сас, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.– 2015.–558с.

2. Сас Н.М. Тенденції професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління (теоретико-методологічний аспект): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук: спеціальність 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти» /Н.М.Сас, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.–2015.– 40с.

3. Сас Н. Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів
до інноваційного управління: стан та перспективи : монографія / Наталія Сас. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – 336 с.

4. Сас Н. Основи інноваційного управління навчальними закладами : навч.-метод. посіб. / Н. Сас. – Полтава : СПДФО Гаража М. Ф., 2013. – 178 с.

5. Гриньова М. В. Процеси управління проектами : навч.-метод. посіб. / М. В. Гриньова, Н. М. Сас. – К. ; Полтава : ПНПУ, 2012. – 196 с.

6. Ворона П. В. Управління інноваційними проектами : навч.-метод. посіб. / П. В. Ворона, М. В. Гриньова, Н. М. Сас ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 111 с.

7.Сас Н. М. Характеристика тенденцій у підготовці майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління в умовах магістратури «Специфічні категорії. Управління навчальним закладом» / Н. М. Сас // «Теоретичний і науково-методичний часопис «Вища освіта України». Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». ‒ 2014. – № 3 (54). – С. 413–420.

8.Сас Н. Н. Педагогические условия и средства подготовки
к инновационной составляющей профессиональной деятельности в вузе / Н. Н. Сас // Материалы ІІ Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития вертикальной интеграции системы образования, науки и бизнеса: экономические, правовые и социальные аспекты» (Воронеж, 2014). – Воронеж : ВЦНТИ, 2014. – С. 51–70.

9.Сас Н. Н. Разработка оценочных средств подготовки будущих руководителей учебных заведений к инновационному управлению / Н. Н. Сас // Сборник материалов ІI Международного образовательного форума «Алтай – Азия 2014: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики» (25-26 сентября 2014, Барнаул). – Барнаул : изд-дво Алтайского государственного университета, 2014. – С. 42–51.

10.Сас Н. Н. Ценности как составляющая подготовки будущих руководителей учебных заведений к инновационному управлению / Н. Н. Сас // Вестник Калужского университета. – 2014. – № 1–2. – С. 71–78.

11.Sas N. N. Values as a component of future leaders’ training for innovative management at educational institutions / N. N. Sas // Teacher education in Ukraine: historical experience and modern challenges. – Lublin : Wydawnictwo uniwersytetu Mari Curie-Sklodowskiej, 2014. – C. 171– 181.

12.Sas N. Comprension as a component of the future leader’s professional competence in the field of innovative management of educational institution (as far as the leader’s activity at educational institutions of the Carpathians) /N.Sas //Jornal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.– Volume 1.– Number 2,3.–2014.– P.224–229.

13.Сас Н. Н. Основные подходы к рассмотрению восприимчивости к новому у будущих руководителей учебных заведений в условиях магистерских программ / Н.Н.Сас// Актуальные проблемы развития вертикальной интеграции системы образования, науки и бизнеса: экономические, правовые и социальные аспекты: материалы III Международной научно-практической конференции 29 мая 2015г. - Т. 1/ под ред. С.Л.Иголкина. – Воронеж: ВЦНТИ, 2015. – С.156-161.

· зі студентами (2014-2015 н.р.);

1. Сас Н. М., Сідько Я.Л. Організаційно-методичні засади професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління / Н. М. Сас, Я.Л.Сідько // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХІІ Каришинські читання» (Полтава, 2015).

2. Сас Н. М.,  Цимбалюк О. Д. Визначення поняття «інноваційне управління навчальним закладом» / Н. М. Сас, О. Д. Цимбалюк // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Управлінська майстерність керівника навчального закладу" (м. Полтава, 13 березня 2015 р.)

3. Сас Н. М.,  Цимбалюк О. Д.  Компетентнісний підхід та компетентнісна сутність підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління/ Н. М. Сас, О. Д. Цимбалюк //  Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХІІ Каришинські читання» (Полтава, 2015)

4. Сас Н. М., Твердохліб О.В. Інноватизація як загальна тенденція розвитку управлінської культури керівників навчальних закладів України / Н. М. Сас, О.В.Твердохліб// Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Управлінська майстерність керівника навчального закладу" (м. Полтава, 13 березня 2015 р.)

5. Сас Н. М., Твердохліб О.В. Обґрунтування компетентнісного підходу до професійної підготовки у міжнародних та вітчизняних документах про вищу освіту/ Н. М. Сас, О.В.Твердохліб// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХІІ Каришинські читання» (Полтава, 2015).