Пивовар Ніна Михайлівна

Доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна

Контактна інформація:

Службова адреса: 36002, м. Полтава, вул. Остроградського, 2

e-mail: pedmaster@rambler.ru

Трудова діяльність:

(який навчальний заклад закінчено; кваліфікація):

Полтавський державний педагогічний інститут, вчитель біології та хімії

Тема дослідження: Система факультативної підготовки учнів середньої школи до вибору вчительської професіі

Трудова діяльність:

  • Зінцівська середня школа Полтавського району Полтавськоі області, вчитель біології
  • Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, доцент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А.Зязюна

Організаторська робота: член ученої ради природничого факультету, голова професійного бюро природничого факультету

Нагороди, відзнаки, почесні звання:

  • Почесна грамота Міністерства освіти Української РСР, 1983;
  • Диплом про присудження премії за успіхи у перебудові змісту навчально-виховного процесу від Держкомітету СРСР з народної освіти, 1989;
  •  Почесна грамота від Президії Федерації профспілок України, Почесна грамота Полтавської обласної державної адміністрації, Почесна грамота міського голови (2015р.).

Навчально-методична робота:

Дисципліни:

  • Педагогічна майстерність;
  • Педагогічні технології;
  • Методика прийняття управлінських рішень;
  • Прийняття рішень в управлінні проектами.

Підручники та навчальні посібники:

1.  Основы педагогического мастерства / Под ред. И.А. Зязюна. – М. : Просвещение, 1989 (у співавторстві);

2.  Педагогічна майстерність: Хрестоматія : Навч. посіб. (Упорядники: І.А. Зязюн та ін.) ; за ред. І.А. Зязюна. – К. : СПД Богданова А.М., 2008. – 462 с. (у співавторстві);

3.  Методичні рекомендації до практичних та лабораторних занять з основ педагогічної майстерності. Видання четверте, доповнене [за ред. проф. М.В. Гриньової] / ПНПУ ім.. В.Г. Короленка. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009. – 64 с. (з Штепою О.Г., Сорокіною Г.Ю.). Перевидано у 2011, 2012 р.

4.  Проектна організація навчального процесу. Навчально-методичний посібник. – Полтава, 2011. – 77 с. (з Гриньовою М.В., Хілінською Т.В.);

5.  Педагогічні технології: теорія та практика : [Навчально-методичний посібник] / За ред. проф. М.В. Гриньової. – Полт. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – 230 с.

Наукова робота:

Сфера наукових інтересів: профорієнтація на педагогічну професію, формування педагогічної майстерності вчителя, підготовка управлінських кадрів для освітніх закладів.

Участь у програмах держбюджетної та госпдоговірної тематики:1302.

Публікації в журналах і збірниках наукових праць ДАК та міжнародних виданнях:

1. Результати експериментального дослідження стану статевого виховання студентської молоді / Витоки педагогічної майстерності. Збірник наук. праць. Випуск 5. – Полтава, 2008. – С.260–269.

2.  Достояние прошлого – в практику современности. – Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. – Випуск 6. – Полтава, 2009. – С.23–27.

3. Организация и содержание научно-педагогической практики магистрантов – менеджеров образования / Н.М. Пивовар, И.В. Кривошапка // Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере : материалы итоговой Всеросийской научно-практической конференции (с международным участием) (24-25 октября 2013 г.). – Сыктывкар, 2013. – Ч.3. – С.235–240.

4.   Проект воспитательного мероприятия «Школа юной Леди» / Н.М. Пивовар, Я. Бондаренко // Преподаватель третьего тысячелетия. Педагогические встречи в Сыктывкарском государственном университете (с международным участием). Фестиваль проектов занятий, воспитательных дел и воспитательных мероприятий : сборник материалов / Под общей редакцией О.В. Уваровской. – Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского государственного университета, 2013. – С.389–390.

5.  Постать Є.С. Березняка як зразок для наслідування / Пивовар Н.М., Хілінська Т.В. // Особенности профессиональной деятельности и подготовки учителя в контексте ведущих идей «Федерального государственного образовательного стандарта общего образования» и Федерального государственного общеобразовательного стандарта высшего профессионального образования : сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции научных сотрудников, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов, студентов, учителей общеобразовательных школ (г. Нижний Новгород 24-25 декабря 2012 г.) / Под общей редакцией А.А. Федорова, Л.В. Загрековой, В.В. Николиной. – В 2-х т. – Новгород : НГПУ имени К. Минина, 2013. – Т1. – С.192–196.

6.  Профессиональный идеал учителя как средство психолого-педагогической диагностики и коррекции личности учителя. Инновационные формы оценивания компетенций, личностных и предметных результатов и эффектов в рамках фестиваля «Преподаватель третьего тысячелетия» [И 140728102322, 5013 инф. карта АИП-50 Исх. №05969 ак За 02.2014 50201450646].

7.   Роль музея сексуальных культур мира в формировании половоролевого поведения молодежи / Н. М. Пивовар, Т. В. Хилинская // Музей в научно-образовательном процессе : сборник статей / отв. ред. М. И. Бурлыкина. – Сыктывкар : Изд-во СыктГУ, 2015. – С. 243–247.

Публікації в збірниках наукових праць і матеріалів конференцій:

1.  Про проблему профілактики делінквентної поведінки підлітків / К.В. Бернацька, Н.М. Пивовар / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка А.С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі», присвяченої 125-й річниці з дня народження А. С. Макаренка (м. Полтава, 12-14 березня 2013 року) / За заг. ред. проф. Гриньової М.В. – Полтава, 2013. – С.20–21.

2.  Із досвіду організації інтерактивного навчання студентів / Н.М. Пивовар // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації» (м. Полтава, 14 березня 2013 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2013. – С.29–32.

3.  Аборт – что это? / Н. М. Пивовар, Т. В. Хілінська / Біблійна історія та християнська етика : Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (Полтава, 9 квітня 2013 р.) / За заг. ред. проф. Гриньової М.В.; Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – С.145–146.

4.  Емпіричне дослідження інтернет-залежності у підлітків / Н.М. Пивовар, Ю. Стародуб // Навколишнє середовище і здоров’я людини : Матеріали VI Всеукраїнського науково-практичного семінару. – Полтава : Астрая, 2013. – С.136–142.

5.  Дистанційне навчання як новий вид сучасного навчання / Л.І. Краєва, Н.М. Пивовар // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі» (ХХ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) (м. Полтава, 29-30 травня 2013 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 2013. – С.178–179.

6.  Растения – символы христианства / Е.Г. Ташкинова, Н.М. Пивовар, Т.В. Хилинская // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі» (ХХ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) (м. Полтава, 29-30 травня 2013 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2013. – С.342–345.

7.  В.О. Сухомлинський про физичне виховання і здоровязбереження школярів / Н.М. Пивовар, М. Терпіловський, С.С. Пятько // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Педагогічна майстерність: навчально-методичне забезпечення теорії і технології професійного розвитку вчителя» до 95-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського (м. Полтава, 26 вересня 2013 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 2013. – С.64–67.

8.  Методичні рекомендації для проведення спецсемінару «Розробка та прийняття управлінських рішень» для освітніх менеджерів» / Я. Демідов, Н.М. Пивовар, Т.В. Хілінська // Матеріали Всеукраїнського семінару з міжнародною участю «Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління. Наукова мобільність у програмі «Горизонт 2020» (дії Марії Складовської-Кюрі)» (Полтава, 8 жовтня 2013 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Київ–Полтава, 2013. – С.72–84.

9.  Проект «Здоров’язбереження учнів через впровадження традицій українського народу і козацтва»/ Н. М. Пивовар, І.М. Косолап // Матеріали Всеукраїнського семінару з міжнародною участю «Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління. Наукова мобільність у програмі «Горизонт 2020» (дії Марії Складовської-Кюрі)» (Полтава, 8 жовтня 2013 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Київ–Полтава, 2013. – С.84–86.

10.  Дослідження сформованості у вчителів та учнів готовності до здоров’язберігаючого педагогічного процесу / М. Терпіловський, Н. Пивовар // Технології здоров’язбереження в загальноосвітніх і вищих навчальних закладах України: проблеми та перспективи : матеріали IV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Полтава, 2013. – С.114–117.

11.   Втілення у роботі шкільного лісництва ідей трудового й громадянського виховання А.С. Макаренка (із досвіду роботи шкільного лісництва Зінцівської сш у 80-і роки ХХ століття) / Пивовар Н.М., Пилипенко К.О. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-практична спадщина А.С. Макаренка в контексті євро інтеграційних тенденцій вітчизняної освіти» (м. Полтава, 1–2 квітня 2014 р. ) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 2014. – С.69–71.

12.  Професійний ідеал вчителя в уявленнях майбутніх магістрів з управління навчальними закладами / Н.М. Пивовар, С.С. П’ятько : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Управлінська майстерність керівника навчального закладу» (м. Полтава, 2 квітня 2014 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2014. – С.60-61.

13.  Особливості управління у сфері природоохоронної діяльності / Пивовар Н.М., Хілінська Т.В. // Біорізноманіття України в світлі ноосферної концепції академіка В.І. Вернадського. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / За загальною редакцією проф. М.В. Гриньової. – Полтава: Астрая, 2014. – С.124–125.

14.  Про валеологічний компонент в оцінці якості освіти / Пивовар Н.М., Хілінська Т.В. // Матеріали наук.-практ. конф. «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХХІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ, м. Полтава, 29–30 травня 2014 р.) / За заг. ред. проф.. М.В. Гриньової. – Полтава, 2014. – С.197–198.

15. Ватікан і екологічна тема / Пивовар Н.М. // Навколишнє середовище і здоров’я людини / Матеріали наук.-практ. семінару. – Полтава: Астрая, 2014. – С.256–257.

16. Особливості взаємодії вчитель-учень в умовах інноваційного навчання математики / Н. М. Пивовар : матеріали науково-методичного семінару з міжнародною участю «Формування математичної компетенції молодших школярів в умовах реалізації нової навчальної програми (31.10.2014)». – Миколаїв, 2014.

17.  Біографічний метод на заняттях з ботаніки / Н. М. Пивовар, Т. В. Хілінська : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти розвитку природничих дисциплін». – Полтава : АСМІ, 2014. – С. 198–201.

18.  Професійний ідеал вчителя в уявленнях майбутніх магістрів з управління навчальними закладами / Н. М. Пивовар, С. С. П’ятько : Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Управлінська майстерність керівника навчального закладу» (м. Полтава, 2 квітня 2014 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2014. – С. 60–61.

19. Авторський проект «Школа здорового способу життя» / І. В. Нечай, Н. М. Пивовар, Т. В. Хілінська : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-методичне забезпечення напряму підготовки «Здоров’я людини» (м. Полтава, 5 грудня 2014 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : АСМІ, 2014. – .С. 90–93.

20. Про проблему духовності та духовного здоров'я сучасної людини / Пивовар Н.М., Хілінська Т.В., Шпак В.С. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Науково-методичне забезпечення напряму підготовки «Здоров’я людини» (м. Полтава, 5 грудня 2014 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Полтава : АСМІ, 2014. – .С. 63–65.

21.  Про результати дослідження якісного складу управлінських рішень у ЗНЗ / Н. М. Пивовар, В. О. Дерев’янко : матер. Всеукраїнського науково-практичного семінару «Управлінська майстерність керівника навчального закладу» (м. Полтава, 13 березня 2015 р.) / За ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2015. – С. 26–27.

22.  Упровадження елементів народної екоетики у роботу вчителя біології / Н. М. Пивовар, Т.В. Хілінська // Науково-методичне забезпечення навчання природознавства в старшій школі : зб. наук. праць / [ред. кол., головн. ред. В. Р. Ільченко]. – Полтава: ПНПУ, 2015. – Вип. 7. – С. 280–284.

23.  Біологічні складові ефективного менеджера / Н. М. Пивовар, В. О. Дерев’янко : матер. Міжн. наук-практ. конф. «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (ХІІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) (м. Полтава, 21-22 травня 2015 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2015. – С. 164–165.

24.  Малознайома Тладіанта сумнівна як ботанічний об’єкт дослідження школярів / Н. М. Пивовар, Т. В. Хілінська : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXІI КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) (м. Полтава, 21-22 травня 2015 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2015.  – С. 165–166.

25.  Біологічні складові ефективного менеджера / Н. М. Пивовар, В. О. Дерев'янко : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXІI КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) (м. Полтава, 21–22 травня 2015 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2015. – С. 164–165.

26.  В гостях у фермерів / Н. М. Пивовар, Т. Гулак : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Управління інноваційними проектами» (м. Полтава, 13 березня 2015 р.) / За ред. проф. Гриньової М. В. – Полтава, 2015. – С. 13–16.

27.  Система допрофессиональной подготовки учителя в рамках программы «Учитель: школа – ВУЗ – школа» : матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна свобода особистості у вимірах спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна (м. Полтава, 13 березня 2015 р.) / / За ред. проф. Гриньової М. В. – Полтава, 2015. – С. 100–103.

Керівництво науково-дослідною роботою студентів: Проблеми формування педагогічної майстерності, підготовка менеджерів освіти, статеве виховання учнів, профорієнтація на педагогічну професію.