Ткаченко Андрій Володимирович

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна

Контактна інформація: Тел.: 0666678909; e-mail: tkachenk.av@rambler.ru

Трудова і професійна діяльність: Весь період педагогічної діяльності у вищій школі пов’язав з кафедрою педагогічної майстерності Полтавського педуніверситету, в колективі якої працює з 1987 року. За цей час захистив кандидатську (1995 р., Київський університет імені Тараса Шевченка) та докторську (2014 р., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України) дисертації з педагогічних наук.

Навчальна і методична робота: забезпечує створення методичного супроводу та викладання таких дисциплін: “Основи педагогічної майстерності”, “Педагогічні технології: теорія і практика”, “Основи наукових досліджень”, “Проектування систем внутрішньошкільного управління” тощо, здійснює керівництво магістерськими та аспірантськими дослідженнями.

Наукова робота: Є автором і співавтором близько 150 наукових праць, серед яких навчальні та навчально-методичні посібники, монографії, наукові статті з проблем історії педагогіки та освіти, педагогічної майстерності, педагогічних технологій, вікової педагогіки. 23 праці побачили світ за межами України (Росія, Італія). Головне коло наукових інтересів пов’язане з біографією і педагогічною спадщиною А. С. Макаренка. Є визнаним представником міжнародного макаренкознавства, систематично вивчає фонди вітчизняних і закордонних архівів, є відкривачем низки невідомих рукописів А. С. Макаренка, унікальних документальних свідчень подвижницької діяльності видатного педагога. Неодноразово представляв вітчизняну науку на макаренкознавчих конференціях за кордоном (Москва – 2003, 2008, 2010 рр.; Волгоград – 2008, 2012 рр.). У виступах перед студентами, педагогічною громадськістю, на телебаченні і сторінках наукових видань широко пропагує педагогічну спадщину видатного полтавця, надає консультаційну допомогу ковалівському й кременчуцькому меморіальним музеям А. С. Макаренка, бере участь в організації багатьох наукових конференцій.

Організаційна робота: 2002 року був обраний відповідальним секретарем Міжнародної макаренківської асоціації (ММА), а з 2013 року є віце-президентом ММА і представником в Правлінні асоціації від України.  За його ініціативи встановлений і підтримується постійний науковий діалог між полтавським макаренкознавчим центром і провідними світовими інституціями із вивчення педагогічної спадщини А. С. Макаренка, окремими дослідниками: Російською й Італійською макаренківськими асоціаціями, московським музеєм А. С. Макаренка, нижньоновгородською лабораторією “Виховна педагогіка А. С. Макаренка” (Росія), лабораторією “Makarenko-Referat” Марбурзького університету (ФРН), волгоградськими і єкатеринбурзькими (Росія), білоруськими, польськими, італійськими, китайськими і німецькими науковцями тощо. З метою практичної реалізації макаренківських ідей упродовж тринадцяти років на громадських засадах співпрацює з Полтавським обласним управлінням Державної пенітенціарної служби України: проводить з персоналом виховних колоній макаренкознавчий семінар, виконує обов’язки заступника голови Громадської ради при Управлінні.

Список публікацій:

1.  Ткаченко А. В. А. С. Макаренко : хроніка Трудового дитячого корпусу / А. В. Ткаченко // Витоки педагогічної майстерності. Зб. наук. праць Полтавського держ. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. – Вип. 3. – Полтава, 2007. – С. 255–265.

2.  Ткаченко А. В. Харківська трудова колонія ім. М. Горького і курязька релігійна громада / А. В. Ткаченко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтавського держ. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. – Вип. 4. – Полтава, 2008. – С. 111–118.

3.  Ткаченко А. В. Невідома посада А. С. Макаренка / А. В. Ткаченко // Імідж сучасного педагога. – 2008. – № 1–2. – С. 14–16.

4.  Ткаченко А. В. Педагогічна криза завершального етапу діяльності А. Макаренка у Харківській трудовій колонії ім. М. Горького / А. В. Ткаченко // Філософія педагогічної майстерності : зб. наук. праць / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського [редкол. : Н. Г. Ничкало (голова) та ін.] – Київ–Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2008. – С. 286–292.

5.  Ткаченко А. В. Сучасний погляд на педагогічну драму Антона Макаренка / А. В. Ткаченко // Слов’янський збірник / Ред. кол. : В. О. Пащенко (гол. ред.) та ін. – Вип. 7. – Полтава : Слов’янський клуб, 2008. – С. 160–175.

6.  Ткаченко А. Макаренківський проект трудового дитячого корпусу Харківського округу / А. В. Ткаченко // Імідж сучасного педагога. – 2008. – № 7–8. – С. 100–102.

7.  Ткаченко А. В. Состав Трудового детского корпуса Харьковского округа. Деятельность А. С. Макаренко в конце 1927 – начале 1928 гг. / А. В. Ткаченко // Макаренко : альманах ; гл. ред. А. А. Фролов. – М. : Нар. образование, 2008. – № 2. – С. 59–60.

8.  Ткаченко А. В. Деякі аспекти формування управлінського професіоналізму А. С. Макаренка в “горьківський” період його педагогічної творчості / А. В. Ткаченко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 220–227.

9.  Ткаченко А. В. Трудовой детский корпус Антона Макаренко / А. В. Ткаченко // Макаренко : альманах ; ред. В. В. Морозов. – М. : Нар. образование, 2009. – № 2. – С. 103–110.

10.  Ткаченко А. В. Малоизвестные документы о противостоянии харьковской трудовой колонии им. М. Горького и Куряжской религиозной общины / А. В. Ткаченко // Харківський архівіст : наук.-інформ. вісник. – Харків, 2009. – Вип. 2. – С. 66–75.

11.  Ткаченко А. В. Професійний розвиток особистості в контексті макаренківської педагогічної спадщини / А. В. Ткаченко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтавського нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. – Вип. 7. – Полтава, 2010. – С. 209–215.

12.  Ткаченко А. В. Українські засоби масової інформації як джерело з історії трудової колонії імені М. Горького / А. В. Ткаченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – №16 (203). – Серпень. – Частина ІІ. – С. 286–293. – (Педагогічні науки).

13.  Ткаченко А. В. Колония имени Горького : малоизвестные страницы украинской периодики / А. В. Ткаченко // Мировое признание педагогического наследия А. С. Макаренко  : сб. науч. трудов / Российская Академия образования, Российское педагогическое общество. – М. : Нар. образование, 2010. – С. 135–141. – (Макаренко : альманах. 2010/2).

14.  Ткаченко А. В. Забезпечення основ професійного розвитку вихованців як педагогічне завдання трудового дитячого корпусу А. С. Макаренка / А. В. Ткаченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2010. – № 8 (10). – С. 66–74.

15.  Tkačenko A. V. Il “corpo d’armata infantile del lavoro”. Un progetto poco conosciuto del pedagogista Makarenko. “Slavia”, 2011, n. 1, pp. 202–216.

16.  Ткаченко А. В. Професіогенетичний підхід у педагогічній біографістиці (на прикладі аналізу творчої спадщини А. С. Макаренка) / А. В. Ткаченко // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 3 (112). – С. 43–46.

17.  Ткаченко А. В. Система професійного навчання і виховання в Полтавській трудовій колонії імені М. Горького / А. В. Ткаченко // Обрії. – 2011. – № 1 (32). – С. 61–64.

18.  Ткаченко А. В. Категоріальний статус поняття “професійний розвиток особистості” / А. В. Ткаченко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтавського нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. – 2011. – Вип. 8 (2). – С. 263 – 269.

19.  Ткаченко А. В. Харківська трудова колонія імені М. Горького в умовах державної практики професійної освіти і працевлаштування вихованців інтернатних установ (20-і роки минулого століття) / А. В. Ткаченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2011. – № 4. – С. 106–113. (Серія: Педагогіка)

20.  Ткаченко А. В. Умови професіоналізації підлітків у Харківській трудовій колонії імені М. Горького / А. В. Ткаченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2011. – № 2 (12). – С. 104–114.

21.  Ткаченко А. В. Професійно-освітнє оточення Харківської трудової колонії імені М. Горького / А. В. Ткаченко  // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Ч. IV. – 2011. – № 20 (жовтень). – С. 54–62. (Серія: Педагогічні науки)

22.  Ткаченко А. В. Завод фотоапаратів Дитячої трудової комуни імені Ф. Е. Дзержинського як індустріальний фон і засіб професійного розвитку вихованців / А. В. Ткаченко // Наукові праці. – Вип. 10 (193). – Донецьк, 2011. – С. 16–22. (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія)

23.  Ткаченко А. В. Робфак Дитячої трудової комуни імені Ф. Е. Дзержинського і завдання професійного розвитку вихованців / А. В. Ткаченко // Імідж сучасного педагога. – 2011. – № 10 (119). – С. 54–56.

24.  Ткаченко А. В. Початковий етап формування виробничо-освітнього потенціалу Дитячої трудової комуни імені Ф. Е. Дзержинського / А. В. Ткаченко // Наукові записки. – Вип. 101. – Кіровоград: Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, 2011. – С. 303–310. (Серія: Педагогічні науки).

25.  Ткаченко А. В. Завод електроінструментів дитячої трудової комуни імені Ф. Е. Дзержинського як середовище професійного розвитку особистості / А. В. Ткаченко // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2011. – № 6. – С. 183–192.

26.  Ткаченко А. В. Система професійного навчання і виховання в Полтавській трудовій колонії імені М. Горького / А. В. Ткаченко // А. Макаренко, В. Сухомлинський, О. Захаренко: естафета гуманної педагогіки. – Черкаси, 2012. – С. 16–23.

27.  Ткаченко А. В. Загальноосвітні установи Дитячої трудової комуни імені Ф. Е. Дзержинського і професіоналізація вихованців / А. В. Ткаченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2011. – № 6–7 (16–17). – С. 55–65.

28.  Ткаченко А. В. Технікум Дитячої трудової комуни імені Ф. Е. Дзержинського / А. В. Ткаченко // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць / за ред.. В. Д. Будака, О. М. Пєхоти. – Вип. 1.36. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2012. – С. 128–132. (Серія “Педагогічні науки”).

29.  Ткаченко А. Аналіз особливостей професійного самовизначення вихованців Дитячої трудової комуни імені Ф. Е. Дзержинського / А. В. Ткаченко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтавського нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. – 2012. – Вип. 9. – С. 291–299. (Серія “Педагогічні науки”).

30.  Ткаченко А. В. Дослідницькі традиції Полтавської макаренкознавчої школи / А. В. Ткаченко // Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна : зб. наук. пр. / [редкол.: Н. Г. Ничкало (голова) та ін. ; упоряд.: Н. Г. Ничкало, О. М. Боровік ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України]. – К. : Богданова А. М., 2013. – С. 230–236.

31.  Ткаченко А. В. Передумови актуалізації в практиці вітчизняної педагогічної освіти прогресивних ідей А. С. Макаренка щодо розвитку педагога-професіонала / А. В. Ткаченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХІ Каришинські читання)” (м. Полтава, 29–30 травня 2014 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2014. – С. 242–243.

32.  Ткаченко А. В. Самоврядування : специфіка досвіду комуни імені Ф. Е. Дзержинського / А. В. Ткаченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Реалізація виховного потенціалу системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів України” (м. Полтава, 30 вересня – 1 жовтня 2014 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава: АСТРАЯ, 2014. – С. 73–75.

33.  Ткаченко А. В. Феномен педагогічної майстерності у категоріях професіогенетичної концепції А. С. Макаренка / А. В. Ткаченко // Актуальні проблеми сучасних історико-педагогічних досліджень шкільної освіти : збірник тез і анотованих матеріалів XIV Всеукраїнської історико-педагогічної науково-практичної конференції. – К. : Інститут педагогіки НАПН України, 2014. – С. 101–102.

34.  Ткаченко А. Домінуючі константи професіогенетичної концепції А. С. Макаренка / Андрій Ткаченко // Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. праць / Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; гол. ред. О. М. Отич; заст. гол. ред. М. І. Степаненко. – Вип. 8. – К. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – С. 56–69.

35.  Ткаченко А. Допрофесійний етап особистісного становлення А. С. Макаренка / А. Ткаченко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтавського нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. – 2014. – Вип. 14. – С. 279–287. (Серія “Педагогічні науки”).

36.  Tkachenko A. Child labour corps as an innovative project A. S. Makarenko / A. Tkachenko, N. G. Chaika // Proceedings the Sixth World Congress “Aviation In The XXI-st Century”: “Safety in Aviation and Space Technologies”, September 23–25, 2014. – Volume 3. – Kyiv, 2014. – P. 12.29–12.32. (У співавторстві)

37.  Ткаченко А. В. Трудова комуна ім. Ф. Е. Дзержинського: декотрі несприятливі чинники формування інноваційного досвіду / А. В. Ткаченко // Педагогіка і психологія. – 2014. – № 4. – С. 50–57.

38.  Ткаченко А. В. М. Т. Квятковський, В. І. Шереметов: долі двох інститутських наставників А. С. Макаренка / А. В. Ткаченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна” (м. Полтава, 13 березня 2015 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2015. – С. 136–138.

39.  Ткаченко А. В. Виробниче навчання вихованців Дитячої трудової комуни імені Ф. Е. Дзержинського / А. В. Ткаченко // Програма та матеріали І Регіонального науково-практичного семінару “Професійно-технічна освіта у вищому навчальному закладі: проблеми та перспективи розвитку” (19 березня 2015 р.) / Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми, 2015. – С. 43–46.

40.  Ткаченко А. В. Общеобразовательный опыт Детской трудовой коммуны имени Ф. Э. Дзержинского / А. В. Ткаченко // Образовательная среда как основа развития индивидуальности обучающихся и их социализации. Материалы Международной научно-практической конференции, г. Волгоград, 26 марта 2015 г. / Под общ. ред. проф. Л. И. Гриценко. – М. : Планета, 2015. – С. 19–31.

41.  Ткаченко А. В. Педагогічна техніка в структурі макаренківської концепції професійної майстерності вчителя / А. В. Ткаченко // Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі : тези доповідей Міжнародного форуму педагогічної майстерності (м. Полтава, 7–8 квітня 2015 року) / редкол. : В. В. Зелюк (голова), Я. В. Сухенко, Н. І. Білик, З. В. Різниченко, І. О. Калініченко ; Полт. обл. ін.-т ім. М. В. Остроградського. – Полтава : ФОП Гаража М. Ф., 2015. – С. 64–65.

42.  Ткаченко А. В. Головні підходи до аналізу феномену професійного розвитку особистості / А. В. Ткаченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі” (XXІI Каришинські читання) (м. Полтава, 21–22 травня 2015 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2015. – С. 211–213.

43.  Ткаченко А. В. Теорія педагогічної майстерності як складова професіогенетичної концепції А. С. Макаренка / А. В. Ткаченко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць Полтавського нац. пед. ун-ту імені В. Г. Короленка. – 2015. – Вип. 15. – С. 39–45. (Серія “Педагогічні науки”).

44.  Ткаченко А. В. Невідомий наставник відомого педагога: трагічна доля В. І. Шереметова – інститутського викладача Антона Макаренка / А. В. Ткаченко // Репресована культура України: регіональний вимір : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції 9 квітня 2015 року / Відп. ред. І. Г. Передерій / Полтавський нац. тех. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – С. 52–55.

зі студентами (2014-2015 н.р.);

45.  Дорошенко Р. Г. Роль територіальних центрів в організації освіти для пенсіонерів / Р. Г. Дорошенко, А. В. Ткаченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХІ Каришинські читання)” (м. Полтава, 29–30 травня 2014 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2014. – С. 93.

46.  Нестеренко М. М. Гендерні аспекти студентського самоврядування / М. М. Нестеренко, А. В. Ткаченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Реалізація виховного потенціалу системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів України” (м. Полтава, 30 вересня – 1 жовтня 2014 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава : АСТРАЯ, 2014. – С. 60–61.

підручники, посібники, монографії, матеріали та тези конференцій (основні)

47.  Словник термінології з педагогічної майстерності / [Н. Г. Базилевич, Д. Г. Білокінь, А. В. Ткаченко та ін.] ; редкол.: Н. М. Тарасевич (голова) та ін. – Полтава : Полтава, 1995. – 58 с. (У співавторстві).

48.  Педагогічна майстерність : тести / [Л. В. Крамущенко, Н. М. Тарасевич, А. В. Ткаченко та ін.] ; за ред. Л. В. Крамущенко, Н. М. Тарасевич. – Ч. 1. – Полтава, 1996. – 118 с. (У співавторстві).

49.  Педагогічна майстерність : тести / [Л. В. Крамущенко, Н. М. Тарасевич, А. В. Ткаченко та ін.] ; за ред. Л. В. Крамущенко, Н. М. Тарасевич. – Ч. 2. – Полтава, 1996. –  79 с. (У співавторстві).

50.  Педагогічна майстерність : тести. – Ч. 3. – Комплект методик професійного самопізнання вчителя / [Семиченко В. А., Н. М. Тарасевич, А. В. Ткаченко та ін.] ; відпов. ред. В. А. Семиченко, Н. М. Тарасевич. – Полтава, 1996. – 93 с. (У співавторстві).

51.  Педагогічна майстерність : тести. – Ч. 1 / [Л. В. Крамущенко, Н. М. Тарасевич, А. В. Ткаченко та ін.] ; редкол. : Н. М. Тарасевич (гол. ред.) та ін. – К. : ІЗМН, 1998. – 128 с. (У співавторстві).

52.  Полтавська трудова колонія ім. М. Горького в документах і матеріалах (1920-1926 рр.) / [О. П. Єрмак, Л. В. Крамущенко, Н. М. Тарасевич, А. В. Ткаченко та ін.] ; за ред. І. А. Зязюна. – Ч. 2. – Полтава, 2002. – 216 с. (У співавторстві).

53.  Педагогічна майстерність : хрестоматія : навч. посіб. / [упоряд. : І. А. Зязюн, Н. Г. Базилевич, А. В. Ткаченко та ін.] ; за ред. І. А. Зязюна. – К. : СПД Богданова А. М., 2008. – 462 с. (У співавторстві).

54.  Ткаченко А. В. Педагогическая драма трудовой колонии им. М. Горького / А. В. Ткаченко // Идеи отечественной педагогики : история и современность : материалы межд. науч.-практ. конф. (24–25 апр. 2008 г.) ; [сост. Д. В. Полежаев] ; под общ. ред. Л. И. Гриценко. – Волгоград : Изд‑во ВГИПК РО, 2008. – С. 37–42.

55.  Антон Макаренко : Харківська трудова колонія ім. М. Горького (в документах і матеріалах 1926–1928 рр.) : монографія / [автори-укладачі : І. Ф. Кривонос, Н. М. Тарасевич, А. В. Ткаченко] ; за ред. дійсного члена АПН України І. А. Зязюна. – К. : Педагогічна думка, 2008. – 352 с. (У співавторстві).

56.  Ткаченко А. В. К истории одного нереализованного проекта в педагогической биографии А. С. Макаренко / А. В. Ткаченко // Единство образования и жизни в условиях современного общества : матер. регион. науч.-практ. конф. (Волгоград, 23 апр. 2009 г.) ; [сост. Д. В. Полежаев] ; под общ. ред. Л. И. Гриценко. – Волгоград : Изд-во ВГАПК РО, 2009. – С. 47–54. – (Макаренковские педагогические чтения. Вып. 7).

57.  Ткаченко А. В. Соцвос и церковь : к истории взаимоотношений колонии им. М. Горького и куряжской религиозной общины / А. В. Ткаченко // Психолого-педагогическое наследие пришлого в современной социально-педагогической деятельности : материалы 6-х Междунар. макаренковских студ. пед. чтений, Екатеринбург, 9 апр. 2009 г. ; сост. Н. Г. Санникова, ГОУ ВПО “Рос. гос. проф.-пед. ун-т”. – Екатеринбург, 2009. – С. 123–126.

58.  Психологія : Конспект лекцій для студентів інженерних спеціальностей Полтавського нац. техн. ун-ту імені Юрія Кондратюка / [Н. М. Атаманчук, А. В. Ткаченко, О. Г. Штепа] ; укл. Н. М. Атаманчук. – Полтава : ПолтНТУ, 2009. – 108 с. (У співавторстві).

59.  Ткаченко А. В. Профессиональное развитие личности как аспект педагогического творчества А. С. Макаренко / А. В. Ткаченко // Российский учитель : вчера, сегодня, завтра : материалы междунар. науч.‑практ. конф. (22 апр. 2010 г.) / [сост. Д. В. Полежаев] ; под общ. ред. Л. И. Гриценко. – Волгоград : Изд-во ВГАПК РО, 2010. – С. 25–31. – (Макаренковские педагогические чтения. Вып. 8).

60.  Ткаченко А. В. Профессиогенетический потенциал самоуправления в воспитательных учреждениях А. С. Макаренко / А. В. Ткаченко // Психолого-педагогическое наследие прошлого в современной социально-педагогической деятельности : материалы 7-х Междунар. макаренковских студ. пед. чтений (Екатеринбург, 8 апреля 2010 г.) ; сост. Н. Г. Санникова. – Екатеринбург : Изд-во ФГАОУ ВПО “Рос. гос. проф.-пед. ун-т”, 2010. – С. 137–142.

61.  Ткаченко А. В. Профессиональное развитие в Коммуне им. Ф. Э. Дзержинского в оценке последнего в России воспитанника А. С. Макаренко / А. В. Ткаченко // Психолого-педагогическое наследие прошлого в современной социально-педагогической деятельности: материалы 8-х Всероссийских Макаренковских студенческих педагогических чтений. – Екатеринбург : ФГАОУ ВПО “Рос. гос. проф.-пед. ун-т”, 2011. – С. 74 – 79.

62.  Ткаченко А. В. Опыт профессиогенетического подхода в педагогической биографистике (на примере макаренковедческого исследования) / А. В. Ткаченко // Социализация обучающихся в образовательном пространстве учебного заведения : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (26 апр. 2011 г.) / [сост. Д. В. Полежаев] ; под общ. ред. Л. И. Гриценко. – Волгоград: Изд-во ВГАПК РО, 2011. – С. 59–67. – (Макаренковские педагогические чтения. Вып. 9).

63.  Ткаченко А. В. Характер и эффективность профессионального самоопределения воспитанников трудовой коммуны имени Ф. Э. Дзержинского / А. В. Ткаченко // Наследие А. С. Макаренко и развитие современной школы : матер. Межд. науч.-практ. конф. (24 апр. 2012 г.) / под общ. ред. проф. Л. И. Гриценко. – Волгоград: Изд-во ВГАПКиПРО, 2012. – С. 20–27.

64.  Ткаченко А. В. Полтавская кафедра педагогического мастерства как    научно-организационный центр международной макаренковской ассоциации / А. В. Ткаченко // Педагогические встречи в Сыктывкарском университете: материалы Международного педагогического форума “Особенности воспитательной деятельности в современных условиях” / под общ. ред. О. В. Уваровской и И. И. Баженова. – Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского госуниверситета, 2012. – С. 173–177.

65.  Педагогічні технології : теорія та практика : навч.-метод. посіб. / [М. В. Гриньова, Н. М. Тарасевич, А. В. Ткаченко та ін.] ; за ред. проф. М. В. Гриньової. – Полт. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2012. – 232 с. (У співавторстві).

66.  Ткаченко А. В. Становлення матеріально-виробничої бази Дитячої трудової комуни імені Ф. Е. Дзержинського / А. В. Ткаченко // Творча спадщина А. С. Макаренка : осмислення історичного досвіду та інноваційного потенціалу : [монографія] / [за заг. ред. проф. А. А. Сбруєвої]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 55–74.

67.  Ткаченко А. В. Педагогічний склад Трудової комуни імені Ф. Е. Дзержинського / А. В. Ткаченко // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка і сучасність / Колективна монографія. За заг. ред. докт. пед. наук, проф. М. К. Подберезського. – Х. : Цифрова друкарня № 1, 2013. – С. 362–374.

68.  Ткаченко А. В. Дитяча трудова комуна імені Ф. Е. Дзержинського як професійно-виховний заклад інноваційного типу / А. В. Ткаченко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі”, присвяченої 125-й річниці з дня народження А. С. Макаренка (м. Полтава, 12–14 березня 2013 р.) / За заг. ред. проф. М. В. Гриньової. – Полтава, 2013. – С. 176 – 178.

69.  Ткаченко А. В. Профессиональные перспективы выпускников харьковской трудовой колонии им. М. Горького / А. В. Ткаченко // Педагогика А. С. Макаренко: воспитание и жизнь (достижения и проблемы): материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 125-летию со дня рождения А. С. Макаренко (28–29 марта 2013 г.) / Сост. Е. Ю. Илалтдинова, С. И. Аксенов. Под ред. А. А. Фролова. – Н. Новгород : НИУ РАНХиГС, 2013. – С. 197–203.

70.  Ткаченко А. В. Некоторые обстоятельства реформирования профессионально-образовательной системы трудовой коммуны имени Ф. Э. Дзержинского / А. В. Ткаченко // Социальное воспитание и свобода личности: проблемы и перспективы : матер. Межд. науч.-практ. конф. (24–25 апр. 2013 г.) / под общ. ред. проф. Л. И. Гриценко. – Волгоград : Изд-во ВГАПКиПРО, 2013. – С. 41–48. (Макаренковские педагогические чтения. Вып. 11)

71.  Ткаченко А. В. Фотозавод коммуны имени Ф. Э. Дзержинского: новые материалы / А. В. Ткаченко // Воспитание человека – дело счастливое и посильное : Материалы Международных педагогических чтений, посвящённых 125-летию Антона Семеновича Макаренко (22 апреля 2013 года) / под ред. Л. В. Мардахаева. – М. : Издательство РГСУ, 2013. – С. 401–409.

72.  Ткаченко А. В. Оптимізація перевиховання неповнолітніх та інтеграційний досвід А. С. Макаренка / А. В. Ткаченко // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка, сучасні підходи в організації процесу ресоціалізації неповнолітніх правопорушників і професійної підготовки персоналу пенітенціарних закладів. Зв’язок науки і практики : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., Харків, 24–25 травня 2013 року / відп. ред. О. М. Бандурка ; Міністерство юстиції України ; Державна пенітенціарна служба України ; МВС України. – Харків : Золота Миля, 2013. – С. 106–114.

73.  Ткаченко А. В. Професійний розвиток особистості в практиці А. С. Макаренка : історико-педагогічний аспект (1920–1935 рр.) : монографія / А. В. Ткаченко. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – 342 с.

74.  Ткаченко А. В. Некоторые категориальные характеристики понятия “профессиональное развитие личности” / А. В. Ткаченко // Особенности профессиональной деятельности и подготовки учителя в контексте ведущих идей “Федерального государственного образовательного стандарта общего образования” и “Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования”: Сб. статей по материалам Научно-практической конференции научных сотрудников, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов, студентов, учителей общеобразовательных школ (25 декабря 2012 года): в 2 т. Т. 1. – Н. Новгород, 2013. – С. 253–257.

75.  Ткаченко А. В. К истории рабфака Трудовой коммуны имени Ф. Э. Дзержинского / А. В. Ткаченко // А. С. Макаренко – человек, педагог, ученый, писатель: СССР, Россия, Урал : материалы 10-х Всероссийских Макаренковских студенческих педагогических чтений / под ред. В. С. Третьяковой. – Екатеринбург : Раритет, 2013. – С. 177–186.