Боловацька Юлія Ігорівна

Кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна

Контактна інформація:

Службова адреса: м. Полтава, вул. Остроградського, 2, каб. 10

e-mail: adajiostyle1910@gmail.com, adajiostyle@mail.ru

Трудова діяльність:

У 2009 р. здобула повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія та практична психологія». Цього ж року закінчила магістратуру зі спеціальності «Біологія».

У 2010 році закінчила магістратуру Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка зі спеціальності «Управління навчальним закладом» отримавши диплом з відзнакою.

Навчаючись в університеті активно займалася виховною роботою, була культорганізатором природничого факультету. Протягом трьох років очолювала сектор культури та дозвілля при Студентській раді університету.

Починаючи з 2009-го року і по цей час власне педагогічне покликання реалізує працюючи у Дитячому оздоровчому центрі «Орлятко».

З 2010 року і по сьогоднішній день працює на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна. Обіймає посаду асистента.

З жовтня 2011 року по жовтень 2014 року навчалася в аспірантурі за спеціальністю 13.00.07 «Теорія та методика виховання».

У жовтні 2015 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді К 64.051.19 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Тема дисертації: «Особистісно орієнтоване виховання студентів у культурно-дозвіллєвій діяльності вищого педагогічного навчального закладу»

(науковий керівник – д.п.н., проф. М.В.Гриньова). Спеціальність: 13.00.07 – теорія та  методика виховання.

Трудова діяльність:

З 2010 року – асистент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна.

Організаційна робота:

Член ради з організації виховної діяльності Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

За плідну виховну діяльність серед територіальної громади студентів, громадянську активність та активну науково-дослідну діяльність нагороджена Почесною грамотою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (2009 р.), Почесною грамотою Полтавської обласної державної адміністрації (2008 р.), Полтавської обласної ради (2008 р.), Подяками міського голови (2010, 2013 рр.). Відзначена Грамотою Високопреосвященнішого архієпископа Полтавського і Миргородського Филипа (2014 р.).

Навчально-методична робота:

Дисципліни:

  • Основи педагогічної майстерності
  • Педагогічні технології
  • Методика педагогічного експерименту
  • Менеджмент в освіті
  • Педагоги-новатори в Україні

Наукова робота:

Коло наукових інтересів:

Основи педагогічної майстерності, особистісно орієнтоване виховання майбутніх учителів, виховна діяльність, культурно-дозвіллєва діяльність, педагогіка дозвілля.

Публікації в журналах і збірниках наукових праць ДАК України і міжнародних виданнях:

1.  Боловацька Ю. І. Технологія підготовки виховних заходів у культурно-дозвіллєвій діяльності вищого навчального закладу / Ю. І. Боловацька // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – Вип. 10. – Ч. ІІ. – С. 26–30.

2.  Боловацька Ю. І. Виховання креативності майбутніх учителів у культурно-дозвіллєвій діяльності / Ю. І. Боловацька // Науковий часопис. Серія : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – К. : Нац. пед.  ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 21 (31). – С. 99–102.

3.  Боловацька Ю. І. Культурно-дозвіллєва діяльність як складник цілісного виховного середовища ВНЗ / Ю. І. Боловацька // Витоки педагогічної майстерності. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – Вип. 12. – Ч. ІІ. – С. 23–27.

4.  Боловацька  Ю. І. Вимоги до вчителя у контексті особистісно орієнтованого виховання / Ю. І. Боловацька // Проблеми сучасної педагогічної освіти часопис : зб. наук. праць. – Ялта : РВНЗ «Кримський гуманітарний університет», 2014. – Вип. 43. – Ч. III. – С. 50–55.

5.  Боловацька Ю. І. Розвиток особистості майбутнього вчителя в контексті культурно-дозвіллєвої діяльності / Ю. І. Боловацька // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць. – Умань : УДПУ ім. П. Тичини, 2014. – Вип. 50. – С. 121–125.

6.  Боловацкая Ю. И. Особенности организации воспитательных мероприятий в культурно-досуговой деятельности педагогического вуза / Ю. И. Боловацкая // Вестник академии знаний : всероссийский журнал. – Краснодар, 2013. – Вып. 3 (6). – С. 95–98.

Публікації в збірниках наукових праць і матеріалах конференцій:

1. Боловацька Ю. І. Особливості виховного процесу в системі студентського самоврядування / Ю. І. Боловацька // Громадський сектор та студентське самоврядування, як складова розвитку українського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. студ. конф. (Тернопіль, 27–29 квіт. 2012 р.). – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2012. – С. 72–74.

2.  Боловацька Ю. І. Розвиток творчої особистості студентів у контексті особистісно орієнтованого виховання / Ю. І. Боловацька // Управління організацією навчально-виховного процесу в середній і вищій школі : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 13–14 берез. 2012 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2012. – С. 36–37.

3. Боловацька Ю. І. Особливості організації дозвілля у педагогічній спадщині А. С. Макаренка / Ю. І. Боловацька // Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 12–14 берез. 2013 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – С. 28–29.

4.  Боловацкая Ю. И. Разнообразие форм культурно-досуговой деятельности в педагогической практике А. С. Макаренко / Ю. И. Боловацкая // Педагогика А. С. Макаренко: Воспитание и жизнь. Серия : Достижения и проблемы : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Нижний Новгород, 28–29 марта 2013 г.). – Нижний Новгород : НГПУ имени К. Минина, 2013. – С. 174–176.

5.  Боловацька Ю. І. Розвиток творчих здібностей студентів у контексті особистісно орієнтованого виховання / Ю. І. Боловацька // Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління : матеріали Всеукр. семінару (Полтава, 8 жовт. 2013 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – С. 7–8.

6. Боловацька Ю. І. Розвиток творчої особистості у контексті гуманістичної педагогіки В. О. Сухомлинського / Ю. І. Боловацька // Педагогічна майстерність: навчально-методичне забезпечення теорії і технології професійного розвитку вчителя (до 95-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського) : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (Полтава, 26 верес. 2013 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – С. 10–12.

7.   Боловацкая Ю. И. Технология подготовки воспитательных мероприятий в культурно-досуговой деятельности высшего учебного заведения / Ю. И. Боловацкая, М. В. Гринёва // Инновационная деятельность в образовании : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 23 апр. 2013 г.). – М. : МАНПО, 2013. – Ч. ІІ. – С. 157–162.

8.  Боловацька Ю. І. Формування духовно-моральної культури майбутніх учителів у культурно-дозвіллєвій діяльності / Ю. І. Боловацька // Біблійна історія та християнська етика : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (Полтава, 9 квіт. 2013 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – С. 33–35.

9.  Боловацька Ю. І. Культурно-дозвіллєва діяльність як складник професійної підготовки майбутніх учителів / Ю. І. Боловацька // Гуманітарні науки та освіта у ХХІ ст. : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. пам’яті М. Матусовського (Луганськ, 10–11 квіт. 2014 р.). – Луганськ : Луган. держ. акад. культури і мист., 2014. – С. 16–19.

10.  Боловацька Ю. І. Особистість майбутнього вчителя: особливості становлення та перспективи розвитку / Ю. І. Боловацька // Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна : матеріали ХІV Міжнар. конф. (Полтава, 13 берез. 2015 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – С. 24–26.

11.  Боловацька Ю. І. Особливості виховного процесу в системі студентського самоврядування / Ю. І. Боловацька // Реалізація виховного потенціалу системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 30 верес. – 1 жовт. 2014 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – С. 14–16.

12.  Боловацька Ю. І. Особливості організації культурно-дозвіллєвої діяльності на природничому факультеті Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Ю. І. Боловацька // Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Житомир, 10 квіт. 2014 р.). – Житомир : ЖДУ імені І. Франка, 2014. – С. 18–19.

13.  Боловацька Ю. І. Педагогічна культура майбутнього вчителя у контексті особистісно орієнтованого виховання / Ю. І. Боловацька // Теоретико-практична спадщина А. С. Макаренка в контексті євроінтеграційних тенденцій вітчизняної освіти : матеріали ХІІІ Міжнар. конф. (Полтава, 1–2 квіт. 2014 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014. – С. 16–17.

14.  Боловацька Ю. І. Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів у культурно-дозвіллєвій діяльності / Ю. І. Боловацька // Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому просторі : матеріали Міжнар. форуму пед. майст. (Полтава, 7–8 квіт. 2015 р.). – Полтава : ПОІППО імені М. В. Остроградського, 2015. – С. 72–74.

15.  Боловацкая Ю. И. Технология подготовки воспитательных мероприятий в системе студенческого самоуправления / Ю. И. Боловацкая // Особенности воспитательной деятельности в современных условиях : материалы Междунар. пед. форума (Сыктывкар, 2012 г.). – Сыктывкар : СГУ, 2012. – С. 52–56.

Керівництво науково-дослідною роботою студентів:

Керівництво курсовими роботами, підготовкою студентських доповідей на науково-практичних конференціях, семінарах, студентських форумах.