Ночовна Наталія Вячеславівна

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А. Зязюна

Контактна інформація

Службова адреса:  вул.  Остроградського, 2, м. Полтава, 36003

Трудова діяльність:

Протягом 2005-2007 рр. працювала старшим лаборантом кафедри педагогічної майстерності, після закінчення університету з 2007 року і донині займається викладацькою діяльністю на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту. У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.07 – теорія та методика виховання.

У навчальному процесі забезпечує викладання курсів «Основи педагогічної майстерності», «Менеджмент в освіті» для студентів на різних факультетах. Керує курсовими та кваліфікаційними роботами і викладає курси «Маркетинг інновацій», «Управлінська майстерність керівника закладу освіти», «Стратегічне управління інноваційним розвитком» для магістрантів зі спеціальностей 8.18010012 «Управління інноваційною діяльністю», 8.18010020 «Управління навчальним закладом». Методична робота пов’язана з розробкою та апробацією відповідних навчально-методичних матеріалів до курсів.

Організаційна робота:

Виконує обов’язки куратора академгрупи, керує проблемною групою студентів магістратури «Практико орієнтована підготовка майбутнього ефективного менеджера», ініціює проект «Клуб випускників магістратур УНЗ/УП/УІД» у соціальних мережах.

Наукова робота:

У науковій роботі зосереджується на дослідженні різних професійних та особистісних характеристик менеджера, що забезпечують його ефективну управлінську діяльність, зокрема його професійної етики, моральних і особистісних якостей; створення керівником емоційно та морально сприятливого середовища управління. Результати наукової діяльності представлені у 72 наукових та науково-методичних працях.

Публікації:

1. Бєляєва Н.В. Аналіз факторів ефективного виховання професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів освітніх закладів / Н.В. Бєляєва // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2014. Випуск 14. – С.8-15. – (Серія „Педагогічні науки”).

2.  Бєляєва Наталія. Досвід організації процесу виховання професійно-етичних якостей майбутніх керівників освіти на засадах саморегуляції / Наталія Бєляєва // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2014. – № 5-6. – С. 61-67.

3. Бєляєва Н.В. Педагогічні умови виховання професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів освітніх закладів / Н.В. Бєляєва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2014. – № 4. – С. 48-55. (включений до Міжнародної наукометричної бази ISSN 2311-6382).

4. Бєляєва Н.В. Професійно-етичні якості менеджера освітнього закладу як моральні орієнтири його успішної управлінської діяльності / Н.В. Бєляєва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А.А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – № 10 (44).– С.72-78. (включений до Міжнародної наукометричної бази ISSN 2312-5993).

5. Бєляєва Н.В. Критерії, показники та рівні вихованості професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів освітніх закладів / Н.В. Бєляєва // Імідж сучасного педагога. – 2015. – № 2 (151). – С. 25-28.

6.  Бєляєва Н.В. Робота з обдарованою молоддю у вихованні професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів // Освіта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. – № 4 (35). – С. 35-39.

7.  Беляева Н.В. Обоснование важности обладания профессионально-этическими качествами для менеджеров образовательных учреждений Балтийский гуманитарный журнал. Ежеквартальный научный журнал. – № 4 (9). –2014. – С. 43-46. (включений до Міжнародної наукометричної бази ISSN 2311-0066).

8. Беляева Н.В. Человекоцентрический подход в воспитании профессионально-этических качеств будущих менеджеров образовательных учреждений // Современные проблемы развития образования и воспитания молодежи: сборник материалов 7-й международной научно-практической конференции, 21 декабря, 2014 г. – Махачкала: ООО "Апробация", 2014. – С. 93-95.

9. Н.В. Беляева Личностно ориентированное взаимодействие субъектов в воспитании профессионально-этических качеств будущих менеджеров образовательных учреждений // Освоение и внедрение современных образовательных технологий в учебный процесс: Материалы IX Международной научно-практической конференции (25 декабря 2014 г.): Сборник научных трудов / Науч. ред. д.п.н., проф. С.П. Акутина. – М.: Издательство «Перо», 2014. – С.94-97.

10.  Бєляєва Наталія. Особливості визначення професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів освітніх закладів // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 3 грудня 2014 року6 у 4 ч. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2014. – Ч. 4. – С. 146-149.

11.  Бєляєва Н.В. Деякі аспекти систематизації професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів освітніх закладів // Розвиток соціально-гуманітарної освіти і науки в контексті модернізації вітчизняної вищої школи. Матер. ІІ всеукр. наук.-практ конфер. (м. Дніпропетровськ, 26 грудня 2014 р.): у 2-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2015. – Ч. 1. – С.23-27.