Виступ внучатого племінника А. С. Макаренка А. С. Васльєва під час роботи міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка А. С. Макаренка в полікультурному освітньому просторі» (2013

Кафедра упродовж тривалого часу майже перманентно проводить наукові дослідження за рахунок видатків державного бюджету. У 2013–2015 рр. виконувалося фундаментальне дослідження «Виховний потенціал системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів України» (науковий керівник проф. М. В. Гриньова). У науковому проекті досліджувалися теоретичні та практичні аспекти проблеми студентського самоврядування як ключового фактору виховання лідерських, комунікативних, організаторських, моральних якостей майбутніх фахівців, основи розширення автономії та демократизації сучасних вищих навчальних закладів.

У 2016–2017 рр. виконувалося прикладне дослідження «Адаптація внутрішньо переміщених осіб до університетського середовища засобами студентського самоврядування». Науковий керівник проф. М. В. Гриньова. У науковому проекті досліджувався вплив студентського самоврядування як вагомого чинника адаптації студентів-переселенців до середовища вищого навчального закладу; доводилося, що включення в структуру конструктивних міжособистісних відносин, залучення до організаційних форм та напрямків діяльності студентського самоврядування каталізує адаптацію студентів-переселенців; обґрунтовується концепція, що успішна адаптація внутрішньо переміщених осіб до університетського середовища можлива лише за умови встановлення дружніх доброзичливих стосунків з оточуючими студентами і викладачами та забезпечення особистісно-зорієнтованого навчання.

Успішно пройшло експертизу і з 2019 року виконується нове дослідження на тему «Модель професійної підготовки майбутнього вчителя Нової української школи» (науковий керівник проф. М. В. Гриньова).

Кафедра продовжує і розширює свій міжнародний діалог. Усього на даний момент вона має на своєму рахунку 7 підписаних угод із закордонними партнерами, дія яких продовжується. Це такі закордонні установи, як Секретаріат із проведення тижня енергії, що відновлюється, ініціативної Європейської комісії, яка координується Виконавчою Агенцією малих підприємств (Бельгія, Брюсель), Аріельський університет (Ізраїль), Коледж Махок (Канада), Університет Яна Кохановського в Кельцах (Польща), Краківський педагогічний університет імені Комісії національної освіти (Польща), Національний коледж шкільних керівників (Великобританія) тощо. Метою укладених угод є: обмін аналітичною і науковою інформацією, науковими матеріалами; проведення сумісних програм консультування і аналізу; проведення спільного спонсорства конференцій (запрошення на наукові конференції викладачів і студентів); спільні публікації; обмін навчальними матеріалами, статтями й іншими публікаціями; перемовини щодо обміну студентами для забезпечення академічної мобільності тощо.

Чисельність проведених кафедрою наукових семінарів та систематична робота із залучення магістрантів до наукової діяльності сприяє постійному росту студентських публікацій. Лише за період 2014–2018 рр. під керівництвом викладачів кафедри студентами зроблено 642 наукових і науково-методичних публікації. Із них 467 одноосібних.

Чимало зусиль вимагає від викладачів участь студентів у всеукраїнських та регіональних конкурсах наукових робіт. Усього за 2014–2017 рр. призових місць у ІІ турі всеукраїнських конкурсів здобули 11 підготовлених кафедрою студентів. Це такі студенти, як К. В. Мастюх, А. О. Біленко, В. В. Кривенко, А. А. Арканова, Ю. С. Дмитренко, О. А. Кабак, Н. Ю. Холодько. Упродовж 2018 року підготовлені кафедрою студенти посіли призові місця на конкурсах всеукраїнського рівня: Валентина Дрижд – 2 місце на Всеукраїнськлому конкурсі студентських наукових робіт з напрямку «Інтелектуальна власність», Маргарита Вовк – 3 місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напрямку 073 «Менеджмент» освітнього ступеня «магістр»; переможцями міжнародних конкурсів наукових робіт стали студенти: Т. І. Ісакова, В. І. Дрижд, О. А. Кабак (керівник проф. М. В. Гриньова).

Викладачами кафедри за останні роки отримано декілька патентів та свідоцтв: Патент на корисну модель № 109845 від 12.09.2016 р. «Спосіб декоративного відтворення ботанічної пам’ятки природи “Кочубеївські дуби”» (автори: С. П. Школяр, М. В. Гриньова, А. А. Арканова, Л. М. Гомля); Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 53213 від 21.01.2014 р. «Організація впливу збалансованого харчування на розумову діяльність студентської молоді» (автори: М. В. Гриньова, Н. О. Коновал); Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 68184 від 7.10.2016 р. Менеджмент соціального проекту «Залучення територіальної громади Полтави до функціонування місцевого дендропарку як рекреаційного та еколого-просвітницького центру» (автори: С. П. Школяр, М. В. Гриньова, В. В. Кривенко); Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 68183 від 7.10.2016 р. Менеджмент авторського соціального проекту «Зелений туризм для всіх» (автори С. П. Школяр, М. В. Гриньова, К. В. Мастюх); Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 75484 від 21.12.2017 р. брошура «Методи залучення Полтавської студентської громади до оздоровлення ландшафту музею-садиби І. П. Котляревського в місті Полтава» (автори М. В. Гриньова, С. П. Школяр, В. В. Ходунай) та ін.

Кафедра з 2007 року видає фаховий збірник з педагогічних наук «Витоки педагогічної майстерності», який редагує доцент кафедри О. Г. Жданова-Неділько. Часопис у 2016 році пройшов повторне ліцензування в Україні і в цьому ж році включений до науковометричної бази Index Copernicus. Наукове видання має власний сайт: https://vytokypedagogmayster.webnode.com.ua

Кафедра неодноразово очолювала університетський рейтинг за підсумками науково-дослідної роботи. Красномовними є свідчення наукового визнання членів кафедри: у 2016 році професор кафедри М. В. Гриньова була обрана членом-кореспондентом НАПН України, доц. А. В. Ткаченко 2014 року обраний Віце-президентом Міжнародної макаренківської асоціації, упродовж семи років доц. Ю. П. Кращенко успішно працює головою Ради молодих учених при МОН України, у 2014–2016 рр. ним внесено пакет концептуальних пропозицій до проектів Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про освіту». У березні 2012 році кафедру педагогічної майстерності та менеджменту було нагороджено Лауреатським дипломом Міжнародної Академії Рейтингових Технологій і Соціології «Золота фортуна» в номінації: «За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм у сфері освіти і науки».

Викладачами кафедри за останні роки захищено 4 кандидатських (Н. В. Бєляєва (Ночовна), І. В. Кривошапка (Бабенко), Ю. І. Боловацька, А. В. Барбінова) та 3 докторські дисертації (А. В. Ткаченко, Н. М. Сас, О. Г. Жданова-Неділько). Свою кваліфікацію викладачі регулярно підвищують у провідних вишах України, за кордоном (Австрія, Ізраїль, Німеччина, Польща, Словаччина, США, Угорщина). Кафедра завдяки своєму науковому потенціалу є справжньою кузнею кадрів, тут свого часу розпочинали наукову діяльність знані в Україні доктори педагогічних наук, професори В. І. Бобрицька, О. А. Лавріненко Л. О. Савенкова, доктор психологічних наук, проф. В. А. Семиченко, доктор економічних наук, проф. С. О. Гладкий.