НАУКОВА ШКОЛА "САМОРЕГУЛЯЦІЯ ЯК ОСНОВА УСПІШНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

Керівник наукової школи - професор Марина Вікторівна Гриньова 

доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А.Зязюна, декан природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, член-кореспондент Міжнародної Академії педагогічних наук

Гриньова М.В. є членом спеціалізованої вченої ради Д26.452.01 в Інституті педагогіки АПН України з методики викладання природничих дисциплін та К23.053.02 у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка, член-кореспондент та вчений-секретар філії Міжнародної Академії педагогічних наук під керівництвом Сластьоніна В.О. при кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту. Сім років поспіль Марина Вікторівна є головою обласної олімпіади з біології, яка є результативною для Полтавщини, адже учні виборюють призові місця на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Гриньова М.В. є заступником головного редактора журналу "Імідж сучасного педагога", входить до редакційної ради збірника наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (серія "Педагогічні науки"), журналу "Постметодика", членом комісії з проблем валеологічної освіти в Науково-методичному центрі вищої освіти Міністерства освіти і науки України і розробником стандартів підготовки фахівця за спеціальністю "Валеологія" в умовах євроінтеграції, укладач психолого-педагогічних тестів для абітурієнтів, спрямованих на педагогічні професії, започаткованого Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

Гриньова Марина Вікторівна користується авторитетом та високою повагою професорсько-викладацького складу та студентства, нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України (1997 р.), званням "Відмінник освіти України" (1999 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2000 р.), званням "Заслужений працівник освіти України" (2004 р.), Почесною грамотою з нагрудним знаком виконавчого комітету Полтавської міської ради (2006 р.), Грамотою Української асоціації імені Василя Сухомлинського (2006 р.), Почесною грамотою Полтавської обласної ради (2008 р.), Грамотою керуючого Полтавською Єпархією Української Православної Церкви – Високопреосвященнійшого Архієпископа Полтавського і Миргородського Филипа (2009 р.), Почесною грамотою виконавчого комітету Полтавської міської ради (2009 р.), Грамотою Академії педагогічних наук України (2010 р.) і безперечно заслуговує на обрання її членом-кореспондентом НАН України у відділення "Загальна середня освіта", Обласною премією імені Леоніда Бразова (2012 р.), диплом лауреата державної премії України в галузі науки і техніки № 6845, виданий Указом президента України №279/2013, відзнака за особистий вагомий внесок в розбудову Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького з врученням нагрудного знака № 57 від 5.04.2013, почесною грамотою президента Національного студентського союзу (2013 р.), сертифікат почесного члена Міжнародної макаренковської асоціації (13.03.2013р.), Training certificate “Global trends in alternative energy sources production” (31.05.2013), включена: до книг «Державні нагороди та нагороджені в Україні» (2014 р.), «Науковці країни – еліта держави» (2014 р.), “Портрет успішної жінки” (2014 р.)., Знак “Ушинський К.Д.” посвідчення №758 (наказ № 49К від 18.09.2014р.), знак “200 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка” (посвідчення № 181 від 12.12.2014 р.).

У березні 2012 році кафедру педагогічної майстерності та менеджменту, якою завідувала доктор педагогічних наук, професор Гриньова Марина Вікторівна, нагороджено Лауреатським дипломом Міжнародної Академії Рейтингових Технологій і Соціології «Золота фортуна» в номінації: «За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм у сфері освіти і науки».

Головний здобуток наукової школи, наукові праці керівника школи.

Інноваційна робота наукової школи спрямована на відпрацювання трьох основних пріоритетів: студент – викладач – освітнє середовище, де саморегуляція є вищим ступенем діяльності, озброює умінням вчитися впродовж життя.

Саморегуляція – є вищим ступенем діяльності, здатність індивіда створити програму діяльності і на цій основі керувати своїми діями і станом. Компоненти саморегуляції з'являються оптимально-послідовними віхами, що призводять до одержання кінцевого результату. Феномен саморегуляції – утворення біосоціальне, тому витоки його в природних фізіологічних системах людини, яка здійснює життєдіяльність і життєтворчість в суспільстві, тобто в соціальному середовищі. Це утворення психосоціальне, тому що здійснюється через взаємодію свідомих і несвідомих процесів в психіці людини, яка визначає процеси регулювання і саморегулювання. Формування саморегуляції організовує навчальну роботу людини, озброює вміннями самостійного виконання завдань, закладає основи вміння вчитися, що є головним завданням освіти, тому питання формування саморегуляції і пошуки оптимальних шляхів його здійснення є актуальним і відповідає потребам сьогодення. Саморегуляція в природних і технічних системах направлена на збереження параметрів цих систем при дії зовнішніх сил. Вивчення механізмів регуляції в біологічних системах дало можливість відібрати сукупність педагогічних засобів, які дозволять регулювати мисленєву діяльність і формувати саморегуляцію, відпрацювати і перевірити на практиці структуру саморегуляції, доцільну для будь-яких видів діяльності, включаючи навчальну.

Головне – це студент, його навчання, вміння самостійно і творчо працювати; сприяння всебічному розвитку особистості; становленню гідного члена громадянського суспільства. Психолого-педагогічна підтримка і забезпечення всебічного розвитку особистості студента є одними із провідних завдань вищого навчального закладу.

Другий пріоритет – викладач, його саморегуляція, самовдосконалення, розвиток наукового і творчого потенціалу. У професійній підготовці викладача виділяються такі основні компоненти: мотивація, знання, творчість, досвід. Одним із головних принципів є розвиток здатності швидко реагувати на зміни у педагогічній науці та трансформувати нові технології навчання, задовольняючи індивідуальні потреби студентів.

Розуміючи під освітнім середовищем природне або штучно створюване соціокультурне оточення студента, що включає різні види засобів і змісту освіти, способи забезпечення продуктивної діяльності студентської молоді, розглядаємо діяльність факультету як школу досягнень і успіху. У функціонуванні освітнього середовища головним є орієнтація на людину як основну цінність. Увага приділяється тому, щоб допомогти студентові усвідомити та побудувати себе, знайти своє місце і визначити соціальну роль в стосунках із зовнішнім світом, активізувати механізми внутрішньої активності студента в його взаємодіях із середовищем. При такій організації освіти переноситься акцент у діяльності викладача з активної педагогічної дії на особу формування "освітнього середовища", в якому відбувається її особистісне самотворення.

Школа активно працює в постійному науковому пошуку. Професор Гриньова М. В. є ініціатор створення та науковий керівник мережі наукових комплексів, які поряд із музеями стали осередком науки для викладачів, аспірантів, студентів, учителів та учнів шкіл: "Кафедра педагогічної майстерності – Мала Академія мистецтв – освітні та позашкільні заклади Полтавщини"; "Кафедра педагогічної майстерності – Міжнародна і Всеукраїнська асоціація А.С.Макаренка"; "Кафедра педагогічної майстерності – управління Державного департаменту України з питань  виконання покарань в Полтавській обл."; "Кафедра педагогічної майстерності – директори освітніх закладів України"; "Кафедра педмайстерності – меморіальні та літературно-меморіальні музеї України"; Клуб педагогічного краєзнавства. Формуванню цілісної особистості майбутнього вчителя стимулюванню та реалізації їхнього духовного і творчого потенціалу також сприяє система виховної роботи, що включає діяльність колективів художньої самодіяльності, залучення студентів до проведення культурно-мистецьких заходів та загальноміських молодіжних акцій.

На початку 2010 року Полтавська міська рада рішенням сесії схвалила Положення про «Полтавську школу місцевого і студентського самоврядування "Лідер майбутнього", науковим керівником якої є Гриньова М.В.. Головна мета Школи – сформувати нову генерацію відповідальних і порядних державних управлінців. Проект проходить під патронатом міського голови м. Полтави, його співорганізатором є самоврядування природничого факультету. Студентське самоврядування проводить активну наукову діяльність, так наукові роботи за керівництвом Гриньової М.В. займають призові місця.

З метою підготовки висококваліфікованих молодих фахівців за ініціативою та під керівництвом Гриньової М. В. відкрита та успішно функціонує магістратура зі спеціальностей “Специфічні категорії. Управління навчальним закладом” , “Специфічні категорії. Управління проектами”, “Специфічні категорії. Управління інноваційною діяльністю”, що створюють базу для розвитку нового напряму – педагогічного менеджменту і забезпечують спрямування діяльності педагогічного керівництва освітніми закладами на науковій основи. Разом із викладачами кафедр розроблено повне науково-методичне забезпечення дисциплін, що викладаються, відбувається постійне вдосконалення матеріальної бази для проведення навчальної та науково-дослідної роботи.

Велике значення Гриньова М.В. надає розвитку міжнародного наукового співробітництва, підтримує плідні наукові контакти з зарубіжними педагогічними установами. Усвідомлення значущості глибокого реформування царини професійної підготовки вчителя, впровадження ідей особистісно орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу сприяло її активній участі у спільних проектах з Wydzial Pedagogiczny Akademii Pedagogiczej im. KEN w Krakow (Польща), з Московським педагогічним університетом (Росія), "Toy design and development" National institute of design Paldi, Ahmedabad (Індія), з Аріельським університетом (Ізраїль) та ін.

Основні наукові здобутки М.В. Гриньової висвітлені у понад 400 роботах, в тому числі понад 30 навчальних та навчально-методичних посібників, 15 з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України. Серед основних:

Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів : навчальний посібник / Гриньова М. В., Малаканова Л. В., Сорокіна Г.Ю.; ПНПУ імені В.Г. Короленка. – Полтава : «АСМІ», 2014. – 292 с. (Затверджено МОН України від 15. 04. 2014 р. №1/11-5468).

Основи сучасного виховання [Текст] навчальний посібник / Гриньова М.В., Коберник О.М., Малаканова Л.В, Сорокіна Г.Ю.; ПНПУ імені В.Г.Короленка. – Полтава : ПП «Астрая», 2015. – 345 с. (Затверджено МОН України Лист № 14.1/12-Г-360 від 2 червня 2015 року ).

Управління навчально-виховним процесом [навчальний посібник] / упоряд.: Гриньова М. В., Малаканова Л. В., Сорокіна Г.Ю. – ПНПУ імені В.Г. Короленка. . – Полтава : ПП «Астрая», 2014. – 306 с. (Затверджено МОН України Лист № 14.1/12-Г-1914 від 29 грудня 2014 року ).

Розвиток творчості школярів у процесі вивчення шкільного курсу біологія. Система «Дидактосервіс»: навч.посіб. / М.В.Гриньова, С.П.Яланська. – Полтава : Астрая, 2014. – 660 с.( Затверджено МОН України)

Методика викладання валеології // Навчально-методичний посібник (гриф “Допущено Міністерством освіти і науки України”). – Вид. друге, доповнене. – Полтава, АСМІ, 2003. – 220 с.

Гриньова М.В., Паляниця О.В. Природознавство Навчальний посібник для студентів педагогічних університетів. – 2-ге видання. – Полтава: АСМІ, 2007. – 258 с.(гриф МОН)

 Гриньова М.В., Страшко С.В., Животовська Л.А., Кривич І.П. Основи валеології // Навчальна програма для студентів педагогічних вищих навчальних закладів (освітньо-кваліфікаційний рівень – “бакалавр”) – Київ: “Освіта України” – 2005. (Рекомендовано МОН України).

Гриньова М.В., Страшко С.В., Мороз І.В., Міненок А.О.  Методика навчання основ здоров’я, валеології та безпеки життєдіяльності / Навчальна програма для студентів педагогічних вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальностями “валеологія”, “дошкільна освіта”, “початкова освіта” (освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”) – Київ: “Освіта України” – 2005. – 16 с. Рекомендовано МОН України (лист МОН України від 7.02.05. №14

Педагогічні технології: теорія та практика: Навчальна програма та методичні рекомендації / За ред. проф. М.В. Гриньової. – Полт. держ. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава,: 2007. – 232 с. (гриф МОН).

Природознавство / Гриньова М.В., Паляниця О.В. / Навчальний посібник для студентів педагогічних університетів. – 3-є видання. – Полтава,2012. – 258 с. (гриф МОН).

Пропедевтична практика ІІІ курс : методичні рекомендації / упоряд. : Гриньова М. В., Малаканова Л. В., Сорокіна Г. Ю. – Полт. нац. пед. ун-т. імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПП «Астрая». – 2014. – 53 с.

Основи педагогічної майстерності : методичні рекомендації до практичних та лабораторних занять для студентів природничих спеціальностей / упоряд. : Гриньова М.В., Малаканова Л.В., Сорокіна Г.Ю. – Полт. нац. пед. ун-т. імені В.Г. Короленка. – Полтава : ПП «Астрая», 2013. – 85 с.

Виховання : теорія і практика : навчально-методичний комплекс для студентів і магістрантів / Гриньова М. В., Малаканова Л. В., Сорокіна Г.Ю.; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава : ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2012. – 216 с.

Гриньова М.В. Саморегуляція / Гриньова М.В./ Навчально-методичний посібник. – Полтава,.2012. – 263 с.

Гриньова М.В. Педагогічні технології: теорія та практика: Навчально-методичний посібник/ За ред. проф.. М.В.Гриньової. - Полтава: АСМІ. 2006. - 230 с.

Педагогічні технології: теорія та практика: Навчальна програма та методичні рекомендації / За ред. проф. М.В. Гриньової. – Полт. держ. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава,: 2008. – 85 с.

Педагогічні технології: Теорія та практика: Навчально-методичний посібник/ За ред. проф.. М.В.Гриньової. – Полтава,  2012. - 232 с.

Модульно-розвивальне навчання старшокласників на уроках біології // Науково-методичний посібник для вчителя. – Полтава, АСМІ, 2004. – 126 с.

Гриньова М.В., Сас Н.М. Процеси управління проектами: Навчально – методичний посібник. – Ч.ІІ, видання 2. – Полтава, 2011 – 77с.

Методики самопізнання майбутнього лідера : [збірник тестових методик] / Упоряд. М. В. Гриньова, Ю. П. Кращенко, Н. В. Бєляєва. — Полтава : Видавець Шевченко Р. В., 2011. — 116 с.

Хімія: довідник для абітурієнтів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів : Навчально-методичний посібник / М.В.Гриньова, Н.І.Шиян, Ю.П.Кращенко [та ін..]. – К.: Літера ЛТД, 2015. – 464.

Авторські свідоцтва, патенти на винаходи:

“Методика самопізнання майбутнього лідера” (Автори: Гриньова М. В., Кращенко Ю.П.) довідка про подання на реєстрацію авторського права на твір у Державну службу інтелектуальної власності  України

“Організація впливу збалансованого харчування на розумову діяльність студентської молоді” (Автори: Гриньова М. В., Коновал Н.О.) довідка про подання на реєстрацію авторського права на твір у Державну службу інтелектуальної власності  України.

Грант на виконання науково – технічної роботи на тему: Підготовка та проведення семінару з міжнародною участю «Наукова мобільность у програмі “Горизонт 2020” (Дії Марії Склодовської-Кюрі)».

Грантна виконання науково–технічної роботи на тему: Підготовка та проведення круглого столу «Нові конкурси Горизонт 2020: 2014-2015».

«Молодіжний проект «Школа місцевого і студентського самоврядування «Лідер майбутнього».

Учні та послідовники:

До наукової школи входять викладачі, докторанти, аспіранти, магістранти кафедри педагогічної майстерності та менеджменту; студенти природничого факультету; директори та заступники директорів шкіл Полтавщини, педагоги освітніх та позашкільних творчих дитячих колективів.

Список кандидатів наук, які захистили дисертації під керівництвом професора М.В. Гриньової:

2004 рік                                                         

Куторжевська Любов Іванівна. Підготовка майбутнього вчителя до роботи вихователем у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей-сиріт.

2005 рік

Значенко Олена Павлівна. Формування інформаційної культури майбутніх учителів гуманітарних дисциплін.

Федоренко Юлія Петрівна. Формування в старшокласників комунікативної компетенції в процесі вивчення іноземної мови.

Стрижак Світлана Володимирівна. Науково-методичні основи професійної підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін у вищих навчальних закладах

Рибалка Олена Яківна. Формування готовності студентів біологічних факультетів до виховання у підлітків культури міжстатевих стосунків

Білик Надія Іванівна. Моделювання процесу навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів.

2006 рік

Пескун Світлана Павлівна. Дидактичні умови творчого розвитку старшокласників у процесі вивчення предметів природничого циклу загальноосвітньої школи.

2007 рік

Литвинюк Людмила Вікторівна. Педагогічне стимулювання професійного зростання вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

Даценко Олександр Антонович. Педагогічні умови діяльності дитячих творчих колективів Полтавщини.

2009 рік

Шаповалова Людмила Всеволодівна. Реформування змісту університетської освіти сучасної Франції.

Мороз Юрій Миколайович. Педагогічні основи організації оздоровлення молодших школярів у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи.

2010 рік

Колос Юлія Зіновіївна. Формування інформаційно-технологічних компетентностей майбутніх перекладачів у процесі фахової підготовки.

Сорокіна Галина Юріївна. Формування функціональних компетентностей майбутніх фахівців зв'язку в процесі навчання технічних дисциплін.

Свириденко Олена Олегівна. Педагогічні умови виховання здорового способу життя підлітків у дитячо-юнацьких спортивних школах.

Кононец Наталія Василівна. Дидактичні засади розробки електронного підручника як засобу індивідуалізації навчання студентів аграрних коледжів.

2011 рік

Денисовець Тамара Михайлівна. Виховання здорового способу життя соціально занедбаних дітей в умовах шкіл-інтернатів.

Дяченко-Богун Марина Миколаївна. Педагогічні умови природоохоронного виховання старшокласників.

Шупта Ірина Миколаївна. Підготовка майбутніх менеджерів АПК України до попередження конфліктів в управлінській діяльності.

Попович Олексій Петрович. Виховання фізичних якостей старшокласників у навчально-тренувальних групах дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2012 рік

Ворона Лариса Іванівна. Науково-педагогічна діяльність Боголюбова Миколи Миколайовича.

Кращенко Юрій Петрович. Виховання лідерських якостей майбутніх учителів у системі студентського самоврядування.

2013 рік

Кирильчук Оксана Борисівна. Виховання риторичної культури старшокласників у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу

Копилець Євгеній Вікторович. Виховання екологічних ціннісних орієнтацій підлітків у процесі вивчення загальної географії.

2014 рік

Калініченко Ірина Олександрівна. Виховання підлітків з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища

Матвієнко Юрій Сергійович. Виховання соціально-активної особистості майбутнього вчителя в системі студентського самоврядування.

Москаленко Олександр Миколайович. Розвиток педагогічного краєзнавства Полтавщини (кінець ХІХ-ХХ століття).

Мироненко Леонід Леонідович. Формування суспільствознавчих понять в учнів 9-10 класів у процесі навчання економічної географії.

Агейчева Анна Олександрівна. Тенденції реформування дистанційного навчання в системі вищої освіти Швеції.

Жамардій Валерій Олександрович. Формування спеціальних умінь і навичок студентів вищих навчальних закладів у процесі занять з паурліфтингу.

2015 рік

Гончарова Євгенія Євгенівна. Диференціація навчання фахових дисциплін майбутніх учителів іноземної мови у вищих педагогічних закладах

Рендюк Сергій Петрови. Розвиток пізнавальної діяльності студентів технічних університетів у процесі вивчення математичних дисциплін .

Корягіна Наталія Віталіївна. Підготовка майбутніх учителів до експериментальних досліджень з галузі природознавства.

Бєляєва Наталія Вячеславівна Виховання професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів.

Росенко Наталія Олександрівна. Виховання толерантних взаємин старших підлітків у процесі занять спортивними бальними танцями.

Попович Галина Леонідівна. Методика формування краєзнавчо-туристичних знань у майбутніх вчителів географії.

Кривошапка Ірина Василівна. Виховання толерантності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури.

Іваниця Аліна Василівна. Педагогічні засади сімейного виховання студентської молоді.

Вєнєвцева Євгенія Володимирівна. Виховання білінгвальної культури спілкування студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Боловацька Юлія Ігорівна. Особистісно орієнтоване виховання студентів у культурно-дозвіллєвій діяльності вищого педагогічного навчального закладу.

2016 рік

Гурська Ольга Василівна. Дидактичні умови реалізації інноваційних форм навчальної діяльності студентів коледжів у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін.

Докторську дисертацію захистили під керівництвом професора М.В. Гриньової:

2012 рік

Оніпко Валентина Володимирівна. Теоретико-методологічні засади підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін до професійної діяльності у профільній школі (завідувач кафедри ботаніки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка).

2014 рік

Ткаченко Андрій Володимирович. Професійний розвиток і саморозвиток особистості в творчій спадщині А. С. Макаренка

Куліш Сергій Миколайович. Традиції та новації у процесі підготовки науково-педагогічних кадрів Харківського університету у ХІХ – на початку ХХ ст.

2015 рік

Cас Наталія Миколаївна. Тенденції професійної підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління: теоретико-методологічний аспект.

Наявна докторантура, аспірантура та інститут здобувацтва. Ведеться підготовка кандидатських і докторських дисертацій з проблем педагогіки, педагогічної майстерності, методики викладання біології, валеології.

Зокрема, під керівництвом М.В.Гриньової виконується докторське дослідження:

Жданова-Неділько Олена Григоріївна "Дидактичні основи навчальної взаємодії викладача і студента у процесі вивчення педагогічних дисциплін".

Результатом розвитку діяльності наукової школи є видання збірника наукових праць "Витоки педагогічної майстерності", ліцензованого ВАК України як фахове наукове періодичне видання.

Поповнюючи сучасним баченням шляхів професійної підготовки творчої особистості, формування вчителя-дослідника, для якого основою діяльності є культ пізнання, Гриньова М. В. щорічно ініціює та безпосередньо бере участь у організації Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів. Стало традиційним проведення Міжнародної науково-практичної конференції з методики викладання природничих дисциплін "Каришинські читання" та Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті А.С.Макаренка.

Так на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту під керівництвом М.В. Гриньової щорічно проведяться:

1.  Міжнародна науково-практична конференція "Педагогічна особистість А.С.Макаренка на перетині освітніх парадигм", присвячена пам’яті А. С. Макаренка;

2.  Всеукраїнський науково-практичний семінар "Управління проектами у сфері науки, освіти, інновації та інформатизації";

3.  Всеукраїнський науково-практичний семінар "Методика управління навчальними закладами";

4. Міжнародна науково-практична конференція "Методика викладання природничих дисциплін у вищій та середній школі" Каришинські читання;

6. Всеукраїнський семінар-нарада з міжнародною участю "Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління".

Перспективами роботи наукової школи є сприяння розвитку ефективного фахового середовища природничого факультету, що базується на основі функціонально-компетентнісного підходу, який відтворює сучасні уявлення про педагогічну діяльність як про складну багатогранну і багатоаспектну освітню систему, представлену у вигляді конкретних стосунків, взаємодій, умінь, знань і досвіду. Метою функціонування фахового середовища є створення можливостей для формування активної життєвої позиції студента.

Актуалізація проблеми наступності як чинники неперервності освітнього процесу в педагогічних дослідженнях у таких аспектах:

•підготовка старшокласників до вступу у вищий навчальний заклад засобами диференційованого навчання та проектування власної освіти;

• формування індивідуального потенціалу учнівської молоді в ринкових умовах через освоєння змісту і підняття статусного положення робітничих професій;

• професійна підготовка педагогів для роботи з обдарованими особистостями;

• досягнення життєвого успіху обдарованої особистості учня у власних соціальних запитах;

• формування конкурентоспроможної обдарованої особистості.

Сприяння професійному розвитку та саморозвиток науково-педагогічного працівника вищого навчального закладу. Кінцевою метою професійного розвитку є формування професійної культури працівника, що виявляється у високому рівні професійної освіти, компетентності та майстерності, в усвідомленні людиною цінності своєї професії і себе як професіонала, відданість своїй професії, досягнення на цій основі суспільно й особистісно значущих творчих результатів, суттєвого внеску в культуру суспільства і людства.

Підготовка викладацького складу вищої кваліфікації кафедр через аспірантуру та докторантуру.

Вдосконалення системи оцінювання якості роботи науково-педагогічних кадрів на природничому факультеті:

•  загальна характеристика (науково-педагогічний стаж, вчені звання та наукові ступені, звання та нагороди, адміністративні посади);

• педагогічна діяльність (педагогічне навантаження, участь в ліцензуванні та акредитації, ступінь педагогічної завантаженості, оцінка викладання студентами);

• наукова робота (підготовка науково-педагогічних кадрів, винахідницька діяльність та науково-дослідна робота, наукові публікації, видання монографій, представлення результатів наукової роботи, отримання наукових премій, стипендій);

• методична робота (видання підручників, навчальних посібників, методичних вказівок, розробка та впровадження засобів контролю знань студентів, в тому числі і електронних, розробка, модернізація та впровадження в навчальний процес лабораторного устаткування усіх форм та видів);

• організаційна робота включає широкий спектр обов’язків, які, з одного боку, мають відношення до головних напрямків науково-педагогічної діяльності, а з іншого – характеризують його якості як особистості (підготовка і проведення конференцій, олімпіад, конкурсів, підготовка студентів до участі у різних наукових та методичних заходах, участь у роботі комісій, рад тощо);

• міжнародна діяльність (отримання грантів від державних і недержавних грантодавців, активна робота з зарубіжними навчальними закладами).