Кривошапка Ірина Василівна

Кривошапка Ірина Василівна

Кандидат педагогічних наук, асистент кафедри педагогічної майстерності та менеджмент імені І.А.Зязюна

Контактна інформація:

Службова адреса: м. Полтава, вул. Остроградського, 2, каб. 10

e-mail: irinkakimi@mail.ru

Трудова діяльність:

У червні 2006 р. закінчила природничий факультет Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія і біологія» та здобула кваліфікацію вчителя хімії, біології, основ екології і безпеки життєдіяльності.

З вересня 2006 р. по травень 2007 р. навчалася у магістратурі 8.000009 «Специфічні категорії. Управління навчальним закладом» Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).

З 2011 р. по 2015 р. навчалася в аспірантурі (заочна форма навчання) при кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 29.051.06 Cхідноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України.

Тема дисертації: «Виховання толерантності майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури» (керівник – д.п.н., проф. М.В.Гриньова). Спеціальність: 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Трудова діяльність:

З січня 2007 р. – лаборант кафедри ботаніки Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

З листопада 2007 р. – старший лаборант кафедри педагогічної майстерності Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, а з жовтня 2009 р. старший лаборант і асистент за сумісництвом цієї ж кафедри.

З вересня 2012 р. – асистент кафедри педагогічної майстерності та менеджменту.

Організаційна робота:

Член ради молодих учених Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Навчально-методична робота:

Дисципліни:

  • Основи педагогічної майстерності
  • Педагогічні технології
  • Менеджмент в освіті
  • Методика педагогічного експерименту

Підручники та навчальні посібники:

1. Пивовар Н.М., Кривошапка І.В. Методика прийняття рішень в управлінні проектами 8.000003 «Специфічні категорії. Управління проектами». Навчально-методичний посібник. – Полтава, 2008. – 48 с.

2. Пивовар Н.М., Кривошапка І.В. Організація та зміст стажування магістрів зі спеціальності 8.000003 «Специфічні категорії. Управління проектами». Навчально-методичний посібник. – Полтава, 2008. – 32 с.

Наукова робота:

Коло наукових інтересів:

Педагогіка толерантності, основи педагогічної майстерності, основи менеджменту.

Публікації в журналах і збірниках наукових праць ДАК України і міжнародних виданнях:

1. Кривошапка І.В. Толерантність як особистісна передумова формування професійної майстерності педагога / І.В. Кривошапка // Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. – Випуск 10. – Полтава, 2012. – Серія «Педагогічні науки». – С. 162-166.

2. Кривошапка І.В. Толерантність менеджера освіти як чинник гуманізації управління / І.В. Кривошапка // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць. Випуск 13 / Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка; гол. ред. Каньоса П.С. – Кам’янець-Подільський: видавець ПП Зволейко Д.Г., 2013. – С. 81-86.

3. Кривошапка І.В. Актуальні проблеми виховання толерантності майбутніх викладачів / І.В. Кривошапка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології Науковий журнал Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка. – Випуск 3 (29). – Суми, 2013. – С. 21-29.

4. Кривошапка І.В. Навчальні та виховні чинники формування толерантності майбутнього викладача під час навчання в магістратурі / І.В. Кривошапка // Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. – Випуск 12. – Полтава, 2013. – Серія «Педагогічні науки». – С. 153-157.

5. Кривошапка І.В. Проблема діагностики виховання толерантності майбутнього викладача / І.В. Кривошапка // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип. 44. – Ч. 2. – С. 184-190.

6.     Кривошапка И.В. Воспитание толерантности преподавателей как педагогическая проблема / И.В. Кривошапка // Педагогические встречи в Сыктывкарском университете «Особенности воспитательной деятельности в современных условиях»: материалы Международного педагогического форума/ под общей редакцией О.В. Уваровской и И.И. Баженова. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского университета. 2012. – С. 100-103.

7.  Кривошапка І.В. Теоретико-методологічні основи розвитку толерантності як професійної якості викладача вищої школи / І.В. Кривошапка // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. 2013, Vol. 7, Budapest, 2013. – C. 91-95.

8.  Кривошапка И.В. Проект воспитательного мероприятия «Воспитываем толерантного человека» / И.В. Кривошапка // Преподаватель третьего тысячелетия. Педагогические встречи в Сыктывкарском государственном университете (с международным участием). Фестиваль проектов занятий, воспитательных дел и воспитательных мероприятий: сборник материалов / под общ. редакцией О.В. Уваровской. Сыктывкар: Изд-во Сыктывкарского госуниверситета, 2013. – С. 354-370.

9. Кривошапка И.В. Воспитание толерантности у будущих педагогов высшей школы как целостный процесс / И.В. Кривошапка // Особенности профессиональной деятельности и подготовки учителя в контексте ведущих идей «Федерального государственного образовательного стандарта общего образования» и «Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования: Сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции. Нижний Новгород 24-25 декабря 2012 года / Под общей редакцией А.А.Федорова, Л.В.Загрековой, В.В.Николиной: В 2 т. – Н.Новгород: НГПУ им. К.Минина, 2013. – Т. 1. – 237-241.

10.   Пивовар Н.М., Кривошапка И.В. Организация и содержание научно-педагогической практики магистрантов-менеджеров образования / Н.М.Пивовар, И.В. Кривошапка // Политические, экономические и социокультурные аспекты регионального управления на Европейском Севере: материалы Итоговой Всероссийской научно-теоретической конференции (с международным участием) (24–25 октября 2013 г., Сыктывкар): в 5 ч. Сыктывкар: ГАОУ ВПО КРАГСиУ, 2013. – Ч. 3. – С. 235-240.

Публікації в збірниках наукових праць і матеріалах конференцій:

1. Кривошапка І.В. Професійно важливі аспекти толерантності майбутнього вчителя / І.В. Кривошапка // Василь Сухомлинський і школа ХХІ століття: традиція й інноваційність: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 5-6 квітня, 2012 р.) / гол. ред. Кузь В.Г. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2012. – С. 25-28.

2.  Кривошапка І.В. Толерантність як професійна якість викладача / І.В. Кривошапка // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Кіровоградської сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кіровоград, 15 червня, 2012 р.): у 2-ох частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2012. – ч. 2. – С. 114-115.

3. Кривошапка І.В. Проблема підготовки майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури до виховання толерантності / І.В. Кривошапка // Основні парадигми педагогіки та психології в ХХІ столітті. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна 22-23 червня. 2012 р.). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 37-38.

4.  Кривошапка І.В. Механізми виховання толерантності в умовах глобалізації / І.В. Кривошапка // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2012. – С. 50.

5. Кривошапка І.В. Толерантність як умова ефективного менеджменту сучасного навчального закладу / І.В. Кривошапка // Матеріали Всеукраїнського семінару з міжнародною участю «Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління. Наукова мобільність у програмі «Горизонт 2020». Дії Марії Склодовської-Кюрі» (м. Полтава, 8 жовтня 2013 р.) / За заг.ред. проф. М.В.Гриньової – Київ-Полтава, 2013. – С. 51-53.

6.  Кривошапка І.В. Толерантність як професійно-значуща характеристика майбутнього викладача / І.В.Кривошапка // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний підхід в управління навчальними закладами» (10 квітня 2014 року) – Житомир: вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2014 – С. 94-96.

7.  Кривошапка І.В. Толерантність викладача та її структурні компоненти / І.В. Кривошапка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі» (XXІ Каришинські читання) (м. Полтава, 29-30 травня 2014 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової — Полтава, 2014. – С. 138-140.

8.  Кривошапка І.В. Формування толерантного освітнього середовища майбутніх викладачів вищої школи у магістратурі / І.В. Кривошапка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі» (XX Каришинські читання) (м. Полтава, 29-30 травня 2013 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової – Полтава, 2013. – С. 181-183.

Керівництво науково-дослідною роботою студентів:

Керівництво курсовими роботами та підготовкою студентських доповідей на щорічні конференції природничого факультету.