Дудка Ірина Анатоліївна

Дудка Ірина Анатоліївна

Старший лаборант кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А.Зязюна, аспірант

Контактна інформація:

Службова адреса: м. Полтава,

вул. Остроградського, 2, каб. 10.

e-mail: irishka-shulga@mail.ru

Трудова діяльність:

З вересня 2008 р. по червень 2012 р. навчалася в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Біологія» та здобула кваліфікацію бакалавра – вчитель біології.

З вересня 2012 р. по червень 2013 р. навчалася в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Біологія» та здобула кваліфікацію біолога. Вчитель біології, екології.

З вересня 2012 р. по червень 2013 р. навчалася в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка в магістратурі зі спеціальності „Специфічні категорії: Управління навчальним закладом” та здобула кваліфікацію керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання).

З вересня 2012 р. працюю в Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка на кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А.Зязюна старшим лаборантом.

З листопада 2015 р. навчаюся в аспірантурі (заочна форма навчання) при кафедрі педагогічної майстерності та менеджменту імені І.А.Зязюна Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Тема дисертації: «Формування активної життєвої позиції студентів у системі громадської діяльності вищого навчального закладу» (науковий керівник – д.п.н., проф. М.В.Гриньова). Спеціальність: 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Наукова робота:

Коло наукових інтересів:

Виховання активної життєвої позиції у студентів, основи педагогічної майстерності.

Публікації в журналах і збірниках наукових праць ДАК України і міжнародних виданнях:

1.     Гриньова М.В. Вплив ідей А.С.Макаренка на виховання активної життєвої позиції молоді в студентському самоврядуванні / М.В.Гриньова, І.А.Шульга //  Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. Науковий журнал. – Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2013. – 303-311.

2.     Гриньова М.В. Проблеми фінансування студентського самоврядування / М.В.Гриньова, І.А.Шульга // Слов’янський збірник [Текст]: збірник наукових і науково-публіцистичних праць / Уклад. Безобразова Л.Л.; Словянський клуб м.Полтави. Вип.13. – Полтава: ТОВ «Фірма «Техсервіс», 2014. – С.82-90.

3.     Гриньова М.В. До питання про значення здоровязберігаючого середовища у вищому навчальному закладі / М.В.Гриньова, І.А.Дудка // Наукові записки / Ред.кол.: В.В.Радул, В.А.Кушнір та ін. – Випуск 140. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – С.6-10. – (Серія: Педагогічні науки).

Публікації в збірниках наукових праць і матеріалах конференцій:

1.     Шульга І.А. Виховання лідерських якостей майбутніх учителів у студентському самоврядуванні / І.А.Шульга // Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції [«Теорія і практика виховання лідерських якостей особистості у системі студентських самоврядних організацій»], (Полтава, 23-25 квітня 2010 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка, Полтав. міська рада  / За заг. ред. проф. М.В.Гриньової. – Полтава: Друкарська майстерня, 2010. – С.193-194.

2.     Шульга І.А. Менеджмент виховання активної життєвої позиції молоді у студентському самоврядуванні / Матеріали Всеукраїнського семінару-наради з міжнародною участю «Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління(м. Полтава, 4 жовтня 2012 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової - Полтава, 2012. – С. 75-76 .

3.     Шульга І.А. Роль студентського самоврядування у вихованні активної життєвої позиції молоді / Матеріали Всеукраїнського семінару «Програми наукової мобільності Європейського Союзу. Дії Марії Кюрі» (м. Полтава, 26 грудня 2012 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової. – Київ.- Полтава, 2012. – С.82-83.

4.     Шульга І.А. Досвід роботи вищих навчальних закладів м.Полтави по вихованню життєвої позиції студентів у студентському самоврядуванні / І.А.Шульга // Технології інтеграції змісту освіти : зб.наук.праць / [ред.кол., головн.ред. В.Р.Ільченко]. – Полтава : ПОІППО,2013. – Вип. 5. – С. 255-261.

5.     Шульга І.А. Активна життєва позиція студентської молоді і її роль в педагогічному процесі / І.А.Шульга // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі» ХХ Каришинські читання (Полтава, 29-30 травня, 2013р.) / За заг. ред. проф. М.В.Гриньової, Полт. нац пед. ун-т імені В.Г.Короленка. – Полтава, 2013. – С. 388- 390.

6.     Шульга І.А. Управління системою сучасної професійної орієнтації / І.А.Шульга // Матеріали Всеукраїнського семінару з міжнародною участю «Підготовка майбутніх керівників навчальних закладів до інноваційного управління. Наукова мобільність у програмі «Горизонт 2020» (дії Марії Скодовської-Кюрі)»(м. Полтава, 8 жовтня 2013 р.) / За заг. ред. проф. М.В. Гриньової – Київ-Полтава, 2013. – С. 117-120.

7.     Шульга І.А. Студентське  самоврядування як середовище для виховання активної життєвої позиції майбутнього вчителя / І.А.Шульга // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-практична спадщина А.С.Макаренка в контексті євроінтеграційних тенденцій вітчизняної освіти» (м.Полтава, 1-2 квітня 2014 р.) / За заг. ред. проф. М.В.Гриньової. – Полтава, 2014. – С.100-102.

8.     Дудка І.А. Волонтерська діяльність як спосіб формування активності молоді / І.А.Дудка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна» (м. Полтава, 13 березня 2015 р.) / За ред. проф. М.В. Гриньової. — Полтава, 2015. – С.51-52.

9.     Дудка І.А. Програма формування культури здорового способу життя студентської молоді / І.А.Дудка // Валеологія: сучасний стан, напрями та перспективи розвитку : тези доповідей ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Х. : ХНУ імені В.Г.Каразіна, 2015. – С. 34-36.

10.        Дудка І.А. Формування активної життєвої позиції майбутніх учителів у волонтерській діяльності / І.А.Дудка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» ХХІІ Каришинські читання (м. Полтава, 21-22 травня, 2015 р.) / За заг. ред. проф. М.В.Гриньової. – Полтава, 2015. – С. 74- 76.

11.       Гринева М.В. Идеи А.С.Макаренко и современное воспитание активной жизненной позиции в студенческом самоуправлении / М.В.Гринева, И.А.Шульга // Педагогика А.С.Макаренко: воспитание и жизнь (достижение и проблемы): материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 125-ти летию со дня рождения (28-29 марта 2013 года) / Сост. Е.Ю.Илалтдинова, С.И.Аксенов. Под ред. А.А.Фролова. – Нижний Новгород: НИУ РАНХиГС, 2013. – С. 162-166.

12.       Гринева М.В. Идея самоуправления: макаренковская традиция и современные высшие школы / М.В.Гринева, И.А.Шульга // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару «Методика управління навчальними закладами», (Полтава 14 березня, 2013р.) / За заг. ред. проф. М.В.Гриньової, Полт. нац пед. ун-т імені В.Г.Короленка. – Полтава, 2013. –  С. 17-19.

13.       Гринева М.В. Роль студенческого самоуправления в воспитании активной жизненной позиции молодежи / М.В.Гринева, И.А.Шульга // Инновационная деятельность в образовании: Материалы VІІ Международной научно-практической конференции. Часть І // под. общ.реакцией Г.П.Новиковой. – Яросласль-Москва: Издательство «Канцлер». – С. 335-343.

14.       Гриньова М.В. Фінансування студентського самоврядування / М.В.Гриньова, І.А.Шульга // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація виховного потенціалу системи студентського самоврядування вищих навчальних закладів (м. Полтава, 30 вересня-1 жовтня 2014р.) / За заг. ред. проф. М.В.Гриньової. – Полтава: Астрая, 2014. – С. 17-21.

15.       Гриньова М.В. Фандрайзинг у вищому навчальному закладі / М.В.Гриньова, І.А.Дудка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна свобода особистості у вимірах гуманістичної спадщини Антона Макаренка та Івана Зязюна» (м. Полтава, 13 березня 2015 р.) / За ред. проф. М.В. Гриньової. — Полтава, 2015. – С.16-18.